Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este lucrarea tainică a Preasfintei Treimi

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul de învățătură rostit pe 23 decembrie 2012 în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din Reședința Patriarhală, a explicat semnificațiile pericopei evanghelice a Duminicii dinaintea Nașterii Domnului de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul I, versetele de la 1 la 25, care face referire la Genealogia Mântuitorului.

„Evanghelia de astăzi este plină de înțelesuri duhovnicești și ne arată că pregătirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru venirea lui Hristos ne-a îndemnat și pe noi la o pregătire de șase săptămâni de post, de rugăciune, cântare, milostenie, pentru a primi cu bucurie și cu folos duhovnicesc Sărbătoarea Mare și Sfântă a Nașterii Domnului sau a Crăciunului. Sărbătoarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este deci pregătită într-un fel prin această Duminică din Evanghelia care se citește astăzi și anume, ea ne arată că Dumnezeu are un plan de mântuire a lumii și acest plan de mântuire s-a desfășurat în etape, în trepte pregătitoare astfel încât Dumnezeu a apelat la oameni și a respectat libertatea lor de a răspunde chemării Lui. Sfântul Evanghelist Matei și Sfântul Evanghelist Luca în genealogiile, în lista de neamuri sau generații pe care ni le prezintă vor să arate legătura după trup care există între generații până la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos când Se întrupează Fiul lui Dumnezeu și devine Fiul Omului. Avem deci o lucrare tainică a Preasfintei Treimi”, a spus Preafericirea Sa, după cum informează Radio TRINITAS.

Generațiile prezentate sunt generații de oameni drepți, oameni ai credinței

„Desigur, există o diferență și anume, faptul că Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei se adresează evreilor și de aceea genealogia începe cu Avraam pe când Sfântul Evanghelist Luca se adresează neamurilor deci și altor popoare decât evreilor și în genealogia stabilită de el se trece dincolo de Avraam și se ajunge până la Adam cel creat de Dumnezeu ca fiind primul om, ca fiind strămoșul neamului omenesc împreună cu Eva. Deci, strămoșii Adam și Eva sunt începutul neamului omenesc. Ceea ce reținem în mod deosebit din Evanghelia de astăzi în ceea ce privește enumerarea generațiilor de la Avraam până la Hristos este această continuitate a părinților după trup ai Domnului nostru Iisus Hristos până la Iosif, logodnicul Mariei care era din neamul lui Iuda. De ce continuitatea aceasta se stabilește pe linie bărbătească? Generațiile sunt grupate în trei grupe de câte 14 neamuri sau generații. Această grupare în trei este și simbolic o înțelegere a lucrării tainice a Sfintei Treimi în umanitate pentru a pregăti venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu Celui veșnic Care Se face om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Generațiile deci sunt grupate în trei și anume, de la Avraam până la David, de la David până în strămutarea în Babilon și de la strămutarea în Babilon până la Hristos. Cifra de 14 este formată din de două ori 7. Șapte înseamnă perfecțiunea în lumea aceasta pământească și faptul că e combinat de două ori 7 pentru a da 14 înseamnă că aceste generații care au răspuns chemării lui Dumnezeu s-au străduit să ajungă la o anumită perfecțiune atât în ceea ce privește curăția sufletului cât și curăția trupului. Este de remarcat faptul că generațiile acestea sunt generații de oameni drepți, oameni ai credinței. Patriarhul Avraam este Părintele credinței care vede duhovnicește prezența lui Dumnezeu Cel nevăzut și merge spre o țară făgăduită, dar necunoscută. Prin credință, așa cum ne arată Apostolul de astăzi, proorocii au prezis, au prevăzut, au văzut înainte pe Cel Ce va veni, pe Iisus Hristos. Este vorba de 42 de generații, 42 de neamuri care așteaptă în mod activ cu speranță, cu credință și cu dor venirea lui Mesia, venirea Unsului lui Dumnezeu”, a mai spus Patriarhul României.

Pregătirea omenirii pentru venirea Domnului Iisus Hristos este o lucrare dumnezeiască pedagogică deodată discretă și consistentă

În cuvântul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române se mai arată că „această pregătire a omenirii este o lucrare dumnezeiască pedagogică deodată discretă și consistentă. Există între drepții Vechiului Testament o mulțime de persoane care au o semnificație simbolică ca preînchipuiri sau prefigurări ale lui Iisus Hristos ca de pildă Dreptul Abel, Dreptul Iosif, oameni nevinovați, Dreptul Iov care suferă și devine răbdător în suferință fără să se răzvrătească, deși nu înțelege de ce trebuie să sufere. Deci, avem chipuri ale lui Hristos într-o formă anticipată. Avem pe proorocul Ilie care trece Iordanul și este înălțat la Cer pe un car de foc. Este vorba deci de o prefigurare a Înălțării la Cer a lui Hristos. Avem deci o lucrare pedagogică a lui Dumnezeu atât prin scrieri cât și prin modul de a fi al unor persoane drepte, alese de Dumnezeu ca să fie model în lume pentru pregătirea lumii spre a primi pe Hristos”.

Oameni cu credință puternică și cu fapte de multă jertfelnicie

De asemenea, Preafericirea Sa a apreciat că „în aceste 42 de generații există oameni cu credință puternică și cu fapte de multă jertfelnicie. Reținem în mod deosebit faptul că între aceste persoane enumerate de Sfântul Evanghelist Matei pe linie de descendență bărbătească sunt pomenite și patru femei de alt neam decât de neam evreu și aceste femei sunt un simbol, un semn că Dumnezeu cheamă la mântuire nu numai pe evrei, ci și pe cei de alt neam și nu lucrează doar prin bărbați, ci și prin femei, astfel încât în Hristos sunt chemați la sfințenie și la mântuire atât bărbații cât și femeile. Deci, avem pe Tamara și Rahab, femei canaaneence, pe Rut femeie moabiteancă și pe Batșeeba femeie hitită, de neam hitit. Reținem însă din Sinaxarul Mineiului pe luna decembrie că în această duminică se face pomenirea lui Avraam și a drepților și a proorocilor care au contribuit la pregătirea omenirii pentru venirea lui Hristos. Mai întâi sunt menționați ca strămoși ai noștri Adam și Eva și apoi sunt enumerați drepții Vechiului Testament cei mai cunoscuți începând cu Dreptul Abel care a fost ucis pe nedrept de Cain. Urmează Set, mai târziu Sem, Noe care sunt prefigurări ale lui Hristos și lucrători pentru venirea lui Hristos. Avem câteva zeci de drepți enumerați în Sinaxarul duminicii de astăzi. Apoi avem dreptul și patriarhul Avraam, părintele credinței, fiul lui Terah care vine din Urul Caldeii dintr-o țară în care erau o mulțime de zei păgâni, dar el este părinte al credinței, crede în Dumnezeu Cel nevăzut, dar prezent, Făcătorul Cerului și al pământului. Patriarhul Avraam are ca fiu pe Isaac patriarhul și Isaac a dat naștere lui Iacov Patriarhul. Deci, avem acești trei mari patriarhi Avraam, Isaac și Iacov. Iar doisprezece fii ai lui Iacob se numesc tot patriarhi și al patrulea dintre ei se numește patriarhul Iuda. Din seminția lui Iuda s-a născut Hristos pentru că Iosif, logodnicul Mariei era de neamul lui Iuda. Deci, avem patriarhii Vechiului Testament, cei doisprezece patriarhi începând cu Ruben și terminând cu Veniamin sunt și părinții de origine ai celor douăsprezece seminții a lui Israel. Și după lupta cu îngerul Iacov s-a numit Israel. De aceea, există această legătură între cele douăsprezece triburi sau seminții ale lui Israel ca descendente din patriarhul Iacob și toată această lucrare de pregătire a omenire pentru venirea lui Hristos poporul ales este descendent din Iacov și schimbarea numelui din Iacob sau Iacov în Israel este una profetică pentru că Israel înseamnă în limba ebaraică Iș-ra-El, bărbatul care a văzut sau va vedea pe Dumnezeu. Și L-a văzut Iacov pe Dumnezeu, forma îngerului, și s-a luptat cu îngerul și i-a spus †˜Nu te las până când nu mă binecuvintezi†™ și l-a binecuvântat pe Iacob, iar această binecuvântare a fost o binecuvântare dată pentru poporul lui Israel ca popor prin care se pregătește venirea lui Mesia, dar spre folosul tuturor popoarelor pentru mântuirea întregii omeniri”.

Hristos Domnul dorește ca oamenii să se renască în El

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că Nașterea Mântuitorului Hristos a fost una mai presus de fire: „Avem drepți, patriarhi, împărați sau regi și o mulțime de prooroci ai Vechiului Testament ca Moise și Samuel și Daniel, cei trei tineri din Babilon care prefigurau lucrarea Preasfintei Treimi în Taina Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos și puterea lui Dumnezeu de a-i izbăvi pe oameni în situații de limită dificile care a izbăvit pe cei trei tineri din focul din cuptorul de la Babilon și pe Daniel din groapa cu lei sălbatici. Această putere mai presus de fire este amintită mai des în această perioadă pentru a arăta că și Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este una mai presus de fire fiindcă Hristos Domnul se naște din Fecioara Maria, dar fără sămânță bărbătească, fără inițiativă din partea omului, deci este o lucrare dumnezeiască deosebită astfel încât prin Nașterea Mântuitorului după trup de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria este deja inaugurată Nașterea după Duhul. De aceea, în Biserica primară Sărbătoarea Nașterii și Sărbătoarea Botezului Domnului erau unite. Prin aceasta s-a arătat că Hristos Domnul Cel născut de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria dorește ca oamenii să se renască în El, prin lucrarea Duhului Sfânt să devină fii ai lui Dumnezeu după har, după cum El a devenit fiu al omului prin nașterea din femeie. Această naștere este scoasă în evidență în partea a doua a Evangheliei de astăzi când îngerul îi spune lui Iosif că ceea ce s-a zămislit în pântecele Fecioarei este de la Duhul Sfânt și că ea va naște un fiu pe care Îl vei numi Iisus care înseamnă Dumnezeu mântuiește întrucât El va izbăvi, va mântui poporul de păcatele lor, folosind pluralul, adică poporul format din mulțime de oameni. Și Iosif l-a înțeles prin această înștiințare pe Arhanghelul Gavriil că nașterea pruncului Iisus din Fecioara Maria este una neobișnuită, este una rezultată din lucrarea lui Dumnezeu”.

Întruparea lui Hristos are ca scop renașterea omenirii prin lucrarea Sfântului Botez

„Avem deci în această duminică dinaintea nașterii Domnului prezentarea pregătirii generațiilor pentru venirea mântuitorului Iisus Hristos, dar și o lămurire dată despre faptul că nașterea după trup a Domnului este una reală după trup, însă una în care inițiativa nu aparține omului, ci lui Dumnezeu. De aceea, cei care vor crede în Iisus și se vor boteza vor deveni fii ai lui Dumnezeu după har, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan zicând că cei care L-au primit și au crezut în El vor fi fii ai lui Dumnezeu. Le-a dat puterea să se facă fii ai lui Dumnezeu, nu născuți din sânge nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu. Deci, această întrupare a lui Hristos are ca scop renașterea omenirii prin lucrarea Sfântului Botez. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca împreună cu drepții, cu sfinții din Sfânta Scriptură și din toată istoria Bisericii să ne bucurăm de Nașterea lui Hristos spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria sfinților și a noastră. Amin!”.

Duminica viitoare Biserica Ortodoxă se va afla în Duminica după Nașterea Domnului.

Comentarii Facebook


Știri recente