Împliniri și perspective ale Arhiepiscopiei Bucureștilor la un an de arhipăstorire a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Preafericite Părinte Patriarh,

Înalt Preasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Distinși și Onorați participanți,

Preacucernici și Preacuvioși Părinți Consilieri ai Administrației Patriarhale și ai Arhiepiscopiei Bucureștilor,

Răspunzând chemării Mântuitorului nostru Iisus Hristos și Colegiului Electoral Bisericesc din luna septembrie a anului 2007 adresată Preafericirii Voastre de a sluji Biserica noastră Ortodoxă Română în sfânta și marea responsabilitate de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ați pornit pe acest drum cu dorința sinceră de a împlini „cu timp și fără timp” misiunea de slujire a lui Dumnezeu și a oamenilor, având multă nădejde în milostivirea și ajutorul Preasfintei Treimi.

Astăzi, la împlinirea celui dintâi an de la întronizarea Preafericirii Voastre, ne revine aleasa bucurie ca, în numele întregului cler, al tuturor monahilor și monahiilor și al dreptmăritorilor creștini din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor să prezentăm un rezumat al bogatei și pilduitoarei activități a Preafericirii Voastre desfășurată pe parcursul unui an de zile, care reflectă dinamismul și dragostea plină de râvnă sfântă a Preafericitului nostru Părinte Patriarh de la momentul întronizării și până în prezent, activitate concentrată pe câteva direcții de slujire: pastoral-liturgică, cultural-misionară, social-filantropică, economico-financiară, patrimonial-imobiliară și juridică.

Din activitatea pastoral-liturgică a primului an al Arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, deslușim o lucrare pastorală și liturgică realistă ce are drept scop adâncirea și îmbogățirea lucrării misionare în parohii și mănăstiri, în deplin consens cu cerințele și provocările vremurilor pe care le trăim. Entuziasmul creator al Preafericitului nostru Arhipăstor a făcut ca în Arhiepiscopia Bucureștilor, care are sub jurisdicția sa unități bisericești constituite într-un număr de 652 parohii grupate în 9 protopopiate, să fie hirotoniți, pe seama parohiilor vacante un număr de 62 preoți și 25 diaconi, 55 preoți au fost hirotesiți duhovnici după o examinare prealabilă, iar un număr de 54 preoți au fost transferați la alte parohii, acolo unde nevoile pastoral-misionare au cerut acest lucru. Pentru o dinamică și eficientă activitate la parohie, doar în acest an au fost înființate 19 parohii și 51 de noi posturi de preot, iar 43 parohii din Arhiepiscopia noastră au fost rearondate. Tot cu binecuvântarea Preafericirii Sale au fost organizate cursuri pastorale pentru obținerea gradelor profesionale și s-au desfășurat examene de capacitate preoțească și de selecționare pentru Capitală și orașe.

Grija pentru lăcașurile de cult s-a concretizat prin punerea pietrei de temelie pentru 18 biserici, prin târnosirea a 4 noi lăcașuri de cult și sfințirea sau resfințirea a încă 8. În acest moment, în Arhiepiscopia Bucureștilor sunt în construcție 198 de biserici. De asemenea, s-a reînnodat tradiția pelerinajului, organizându-se în orașele mari din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor „Pelerinajul de Florii”, la care a participat un număr însemnat de preoți și credincioși. În București au fost purtate în procesiune moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena de la Catedrala Patriarhală la Paraclisul Patriarhal Sfântul Spiridon Nou din București, iar cele ale Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur de la Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva-Palatul Patriarhal la biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie „Patriarhul Justinian” din București și la Mănăstirea Radu Vodă.

Pentru dinamizarea activității misionar-pastorale și social-culturale, au fost înființate noi sectoare la nivelul Centrului Eparhial: Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, Sectorul Monumente și Construcții Bisericești, Sectorul Bunuri Imobile Bisericești, Sectorul Agricol și Silvic, Sectorul Fonduri pentru Activități Bisericești și Serviciul de aprovizionare și desfacere a colportajului.

Ca deziderate ale Părintelui Patriarh Daniel pe tărâm pastoral-misionar sunt și realizarea programului „Nici un sat fără biserică și casă parohială” precum și transformarea în timp a tuturor filiilor în parohii, aceste preocupări fiind deja în curs de desfășurare. Trebuie menționată aici și propunerea Preafericitului Părinte Patriarh privind înfrățirile dintre parohii, fie din cadrul aceluiași protopopiat, fie din protopopiate diferite ale Eparhiei noastre, astfel încât parohiile cu posibilități materiale și financiare reduse să-și poată realiza obiectivele pe care și le-au propus. Bineînțeles, cei merituoși și-au primit și aprecierile: în ultimul an au fost acordate 3 ranguri de iconom, 6 ranguri de iconom stavrofor și 10 diplome de vrednicie.

O înnoire deosebită se face simțită și în ceea ce privește viața monahală în cele 35 unități în care viețuiesc 787 monahi și monahii. Din cele 28 mănăstiri și 7 schituri din cuprinsul Eparhiei noastre , 4 sunt înființate și două reînființate la inițiativa și sub directa purtare de grijă a Preafericirii Sale. În toate aceste așezăminte monahale se desfășoară o bogată lucrare de zidirea sufletească, atât a viețuitorilor cât și a închinătorilor. Prin dragostea și râvna sa pentru viața monahală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rânduit ca, pe lângă îndeletnicirile potrivite cu sfințenia locului, în mănăstiri să se desfășoare și să se intensifice și alte activități precum: activitatea gospodărească și economică (prin înființarea de noi ateliere de pictură bisericească, de confecționare covoare, de broderie și de restaurare carte veche), activitatea social-pastorală și filantropic-misionară (prin înființarea Centrului Social- Pastoral „Sfânta Maria” de la Mănăstirea Techirghiol, a Centrului social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman și a Centrului social-cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” care a fost inaugurat în ziua de sâmbătă, 27 septembrie a.c.), grija pentru conservarea, păstrarea și sporirea patrimoniului bisericesc (prin organizarea muzeelor mănăstirești potrivit normelor europene de securitate și conservare), grija pentru recuperarea și buna chivernisire a averii bisericești (prin acțiuni juridice pentru redobândirea bunurilor care au aparținut mănăstirilor și parohiilor). La loc de cinste trebuie menționat și faprul că s-a pus mare accent pe Sinaxele cu stareții și starețele mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Prin îndrumarea Preafericirii Sale, activitatea cultural-misionară a Arhiepiscopiei Bucureștilor a cunoscut împliniri de seamă începând cu cele editoriale, prin înființarea Editurii „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei în cadrul căreia au fost inițiate colecțiile: Lumina credinței (pentru lucrări cu caracter misionar apologetic), Bucuria credinței (pentru lucrări cu caracter catehetic), Vieți de Sfinți (pentru lucrări cu caracter aghiografic), Vita Aeterna (pentru lucrări cu caracter istoric -documentar și de prezentare) și Păstorul cel Bun (pentru lucrări cu caracter pastoral duhovnicesc). Proiectul editorial s-a concretizat, deja, prin publicarea unor lucrări, între care amintim: 5 apariții ritmice al revistei Mitropoliei Munteniei și Dobrogei Glasul Bisericii ( 7-9; 10; 11-12/2007; 1-3; 4-6/2008), Almanahul Bisericesc pe anul 2008, Calendarul Creștin Ortodox 2008 (foaie și agendă), Itinerarii spirituale ( autor Arhim. Timotei Aioanei), Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești – Argumente pentru canonizare, Tropar, Condac și Sinaxar; Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul – Argumente pentru canonizare, Tropar, Condac și Sinaxar. S-a acordat o atenție deosebită editării și publicării de lucrări dedicate evenimentelor duhovnicești importante, între care amintim monografiile despre Cinstirea Moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur și Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Ghighiu.

În curs de apariție la Editura Cuvântul Vieții sunt următoarele lucrări: Carte de rugăciuni (policromie); Albumul de artă – Colina Sfinților Împărați Constantin și Elena (ansamblul arhitectural de pe Dealul Patriarhiei: Catedrala Patriarhală, Reședința Patriarhală și Palatul Patriarhiei); volumul de cateheze Familia creștină; Sfinții Români ocrotitori ai Mitropoliei Munteniei și Dobrogei; „Cânta-voi Domnului” – Activitatea corală în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor; Ierarhi cărturari pe scaunul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei; Sfântul Dionisie Exiguul, domnitorii și ierarhii Țării Românești -ctitoriile și mormintele lor; Almanahul Bisericesc – 2009; Calendarul bisericesc pe anul 2009; Semnificația clopotului în viața Bisericii; Monografii ale bisericilor și mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor precum și Istoricul bisericilor și mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Printre alte împliniri pe tărâm cultural-misionar amintim: reorganizarea și revitalizarea activității corale prin înființarea a 9 formații corale, reorganizarea Conferințelor pastoral-misionare semestriale, desemnarea a doi reprezentanți permanenți ai Sectorului Cultural și relații cu mass-media în calitate de corespondenți ai Centrului de presă Basilica, reorganizarea bibliotecilor parohiale, organizarea Simpozionului „Sfântul Vasile cel Mare. Lumina vieții și operei sale la 1730 ani de la trecerea la Domnul”.

Referitor la educația religioasă creștin-ortodoxă în unitățile de învățământ preuniversitar din Arhiepiscopia Bucureștilor, prin purtarea de grijă a Preafericirii Sale au avut loc, printre altele, următoarele activități deosebite: de ziua hramului Seminarului Teologic Liceal Ortodox Bucureșți a fost inaugurat cel de-al doilea nivel al noii clădiri a Seminarului; s-a obținut aprobarea transformării Școlii 191 din București în Liceul ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”, care va funcționa cu clasele I-XII, începând cu anul școlar 2009-2010; consfătuirea generală cu profesorii de Religie din Arhiepiscopie intitulată Educația religioasă: Exigențe. Probleme. Perspective; cercurile pedagogice semestriale; participări la dezbateri publice; sprijinirea campaniei Patriarhiei Române „Nu vrem liceu fără Dumnezeu”; participarea la examenele de atestare a profesorilor de Religie; concursuri școlare; concerte de muzică religioasă etc.

Pe lângă aceste împliniri menționăm și unele proiecte aflate în curs de realizare: finalizarea lucrările de finisare și amenajare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox din București; elaborarea de noi manuale școlare; participarea la concursul „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii”; sprijinirea programului catehetic „Hristos împărtășit copiilor” și a programului „Nu abandona Școala”; înființarea a 4 grădinițe care să funcționeze sub patronajul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Pentru o mai bună coordonare a activităților social-culturale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost înființate noi Centre: Centrul Social – Cultural „Sf. Treime” – Bușteni, Centrul Educațional și Social – Pastoral cu sediul în Palatul Nifon Mitropolitul și Centrul Social – Cultural „Iustin Patriarhul”din incinta Facultății de Teologie ortodoxă din București, fiind în curs de înființare încă două Centre: Centrul Social – Cultural „Sf. Grigorie Dascălul” de la Parohia Dichiu și Centrul Social – Cultural „Sf. Trifon” de la Parohia Cărămidarii de Jos.

Ținând cont de noile realități ce se profilează, în condițiile în care învățământul teologic superior trebuie să pregătească specialiști în diverse domenii ale lucrării pastoral-misionare a Bisericii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat o atenție deosebită Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, prin înființarea de noi specializări la masterat ( Artă Sacră și Studii religioase și educație creștină), prin dotarea Bibliotecii cu mobilier și aparatură performantă, prin continuarea lucrărilor de reparare și consolidare a clădirii Facultății, prin înființarea Centrului social-misionar „Iustin Patriarhul”, prin înființarea Biroului de catehizare a tineretului orotodox, prin organizarea Concertelor de Muzică religioasă ale ACTOR, a simpozionului Zilele Europei la București, a simpozionului național: „Hristos împărtășit copiilor”, iar în plan editorial, prin apariția ritmică a revistei Studii Teologice și a Anuarului Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București.

Grija față de lucrarea social-filantropică a fost una din principalele activități ale Preafericirii Sale, susținută cu multă jertfelnicie, astfel încât putem spune că în anul care s-a scurs, în Arhiepiscopia Bucureștilor s-a intensificat această activitate prin derularea a 21 de noi programe, prin înființarea și amenajarea de noi centre sociale, cămine, cabinete și așezăminte sociale, prin campanii și programe de informare pe diverse teme: Violența în familie, Reeducarea și resocializarea deținuților, Prevenirea consumului de alcool și droguri, Educație medicală, Abandon școlar și Integrarea persoanelor refugiate. De ajutoarele financiare oferite în acest sens au beneficiat 269 persoane, cazuri sociale.

Sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-a inițiat și realizat Programul de sprijinire a sinistraților din Moldova, valoarea colectată ridicându-se la suma de 650.000 lei.

Între importantele realizări în lucrarea social-filantropică mai amintim și încheierea unor parteneriate și acorduri de colaborare cu instituții ale statului: Ministerul Muncii, Familiei și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății – în vederea prevenției bolii și a transmiterii unui mesaj unitar din partea statului și a Bisericii în acest sens, Fundația Internațională pentru copil și familie – program ce urmărește reducerea efectelor negative asupra copiilor rămași acasă, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București – în programul de asistență în caz de urgență, Direcția Sanitar Veterinară pentru Siguranța Alimentelor – în scopul obținerii avizelor de funcționare a cantinelor sociale, Organizația pentru Refugiați și Migranți – în cadrul programelor „Împreună prin Ortodoxie” și „Cercul de comunicare multiculturală”.

Pentru susținerea activităților vieții bisericești din Eparhia noastră, un rol importantă l-a avut Sectorul economico-financiar care, pe lângă activitățile specifice financiare, a coordonat și lucrările de construcție și dotare a noii Fabrici de lumânări „Făclia”.

Prin directa îndrumare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-au executat lucrări de consolidare, restaurare, instalații și amenajări la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”( lucrări de restaurare a picturii interioare, lucrări de execuție a registrelor iconografice de pe fațada principală și cele două laterale cu 24 icoane în tehnica mozaic, modernizarea sistemului de acționare a clopotelor, achiziționarea a 4 clopote noi, restaurarea iconostasului și a mobilierului din lemn ornamental, recondiționarea candelelor și a candelabrului mare din argint, restaurarea vitraliilor, refacerea instalațiilor electrice, termice și de aer condiționat, a instalațiilor de transmisie pentru Radio și Trinitas TV).

Purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru zidirea de noi sfinte altare și continuarea lucrărilor la cele începute s-a concretizat prin punerea pietrei de temelie și începerea lucrărilor de construcție la 11 biserici noi, prin continuarea lucrărilor începute la mai multe biserici, case parohiale, clopotnițe, aghiasmatare, lumânărare, cancelarii și prin restaurări, consolidări și reparații capitale. Amploarea acestei lucrări este ilustrată de cele 475 de puncte de lucru din Arhiepiscopia Bucureștilor, la care se adaugă alte 108 viitoare șantiere avizate și aprobate. Toate aceste lucrări au fost coordonate de către sectorul nou -înființat, Monumente și Construcții Bisericești.

Tot sub semnul împlinirilor stă și activitatea Sectorului Patrimoniu și Pictură Bisericească în cadrul căruia s-au desfășurat lucrări de consolidare și restaurare a picturii Catedralei Patriarhale, în suprafață de 2176 mp., precum și executarea icoanelor în mozaic pe fațada exterioară a Catedralei. La nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor sunt în desfășurare 153 de șantiere de pictură, dintre care 36 șantiere de pictură la noi lăcașuri de cult. În ultimul an au fost recepționate 15 lucrări de pictură sau restaurare a picturii. S-au organizat cursuri de pregătire profesională în domeniul patrimoniului cultural, cu programe destinate formării muzeografilor, custozilor de sală, supraveghetorilor și ghizilor; s-au restaurat 3 icoane făcătoare de minuni de la Mănăstirea Ghighiu, Mănăstirea Cernica și de la Parohia Sfânta Vineri- Hereasca, s-au confecționat 4 racle din argint și aur pentru parohiile: Nașterea Maicii Domnului – Drumul Taberei (pentru părticele din moaștele Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum), Parohiile Sfântul Vasile cel Mare – Răzoare și Sfânta Cuvioasă Parascheva – Ploiești (pentru veșmintele Sfintei Cuvioase Parascheva) și Parohiei Odăi – Jilava (pentru moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon).

Se află în curs de realizare un Album de artă dedicat comorilor de artă patrimoniale din colecțiile și muzeele Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și unele pliante, cataloage și albume care să cuprindă date despre monumentele de artă religioasă (biserici, mânăstiri, colecții). Se dorește organizarea și funcționarea mai eficientă a arhivei Centrului Eparhial, în conformitate cu prevederile legale, elaborarea unei metodologii interne care să informeze și să faciliteze accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea, conservarea și restaurarea monumentelor de artă bisericească, recuperarea obiectelor de patrimoniu ale Bisericii confiscate de regimul comunist, aflate în prezent în custodia diferitelor instituții ale Statului, confecționarea unui număr de 8 racle pentru sfinte moaște ce vor fi depuse la unele parohii și mănăstiri din Arhiepiscopia noastră, restaurarea unui număr de 10 icoane făcătoare de minuni.

În acest prim an de Arhipăstorire a Părintelui nostru Patriarh Daniel, tot ca prioritate a fost și grija sa față de păstrarea, administrarea și gestionarea patrimoniului bisericesc, înființândă-se în acest sens Sectorul Bunuri Imobile Bisericești, pentru o mai bună gestionare a bunurilor aparținând parohiilor, mănăstirilor și schiturilor și a tuturor unităților bisericești, inclusiv a fundațiilor ce aparțin Bisericii Prin verificarea modului de administrare a bunurilor imobile bisericești, prin întocmirea și buna păstrare a actelor de proprietate ale acestora, prin realizarea măsurătorilor cadastrale pentru un număr de 12 unități de cult în vederea intabulării în Cartea Funciară a proprietăților acestora, prin acordarea asistenței juridice privind modul de administrare a bunurilor imobile, precum și prin implementarea dispozițiilor noului Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în mod special prin respectarea dispozițiilor art. 48 și art. 51 din Statut la toate unitățile de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, nou-înființatul Sector și-a dovedit utilitatea și eficiența.

Referitor la apărarea intereselor juridice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor și ale tuturor unităților de cult din subordine s-au făcut demersuri către Comisia specială de retrocedare în vederea retrocedării bunurilor aparținând Bisericii. Au fost soluționate pozitiv 6 cereri de retrocedare în natură, însumând 5644 mp., iar în 8 cazuri s-au acordat despăgubiri însumând 9520 mp și se va insista asupra obținerii titlurilor de proprietate pentru mănăstirile din subordinea Centrului Eparhial, precum și aupra obținerii a cât mai multor titluri de proprietate pentru parohiile care nu dețin acte care să ateste dreptul lor de proprietate.

Preafericirea Voastră,

În lumina lucrărilor și împlinirilor Preafericirii Voastre, aducem și noi prinosul recunoștinței și al dragostei noastre, rugând pe Bunul Dumnezeu să dăruiască Arhipăstorului nostru sănătate deplină, ani mulți de slujire și dăruire jertfelnică, spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea noastră.

Varsanufie Prahoveanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Comentarii Facebook


Știri recente