Gramata Patriarhală de întronizare a Înaltpreasfințitului Andrei

†D A N I E L,

Prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preaiubitului cler, cinului monahal și tuturor dreptcredincioșilor creștini din de Dumnezeu păzita Arhiepiscopie a Vadului, Feleacului și Clujului,

și Mitropolie a Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului

precum și tuturor ascultătorilor și cititorilor acestei

GRAMATE PATRIARHALE,

Har și pace de la Dumnezeu, Cel în Treime lăudat,

iar de la Noi părintească binecuvântare!<

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a așezat în Sfânta Sa Biserică slujiri și vrednicii deosebite prin trimiterea Preasfântului și de viață făcătorului Duh peste Sfinții Săi Ucenici și Apostoli, întărindu-i pe aceștia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, săvârșirea Sfintelor Taine și călăuzirea credincioșilor pe calea mântuirii (cf. Matei 28, 19), iar Sfinții Apostoli, prin harul Sfântului Duh, au așezat în cetăți episcopi, preoți și diaconi, spre a păstori Biserica lui Hristos (cf. Fapte 20, 28)

De aceea, ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, văzând că a rămas vacant scaunul de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, prin mutarea la Domnul, în ziua de 31 ianuarie 2011, a vrednicului de pomenire Arhiepiscopul și Mitropolitul BARTOLOMEU (Anania), și călăuzit fiind de îndatorirea de a nu lăsa această Arhiepiscopie și Mitropolie lipsită de cârmuitorul ei canonic, pe temeiul prevederilor Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, am convocat la sediul Mitropoliei din Cluj-Napoca, în ziua de luni, 14 martie 2011, Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, în cadrul căruia, prin vot secret consultativ, au fost desemnați doi candidați din lista ierarhilor eligibili, iar marți, 15 martie 2011, ședința specială de consultare a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului cu membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu membrii clerici și mireni din celelalte eparhii ale Mitropoliei, delegați în Adunarea Națională Bisericească și cu ceilalți participanți de drept, în cadrul căreia, prin votul participanților a fost menținută lista stabilită de Sinodul Mitropolitan, în vederea alegerii de către Sfântul Sinod a noului Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului.

Împlinind această procedură statutară bisericească și luând aminte la îndatoririle ce Ne revin ca Patriarh, am convocat Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de vineri, 18 martie 2011, la Reședința Patriarhală din București, care a procedat statutar la alegerea noului Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului.

În urma votului exprimat, Sfântul Sinod a ales în scaunul vacant al Arhiepiscopiei, Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului pe Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Alba Iuliei, care s-a arătat vrednic de această chemare prin statornicia sa întru dreapta credință; prin pregătirea sa teologică dobândită la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, apoi prin desăvârșirea studiilor de doctorat în teologie la Institutul Teologic Universitar din București, unde a dobândit titlul academic de Doctor în Teologie; prin râvna și dăruirea sa pentru învățământul teologic universitar, înființând în anul 1991 Facultatea de Teologie Ortodoxă în cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, unde predă în calitate de profesor disciplina Morală și Spiritualitate Ortodoxă, iar în perioada 2000-2008 funcționând și ca Decan al acestei Facultăți; prin participarea la întruniri, simpozioane și conferințe teologice; prin slujirea liturgică și pastorală a Sfintei Biserici în diferite trepte și ascultări bisericești, ca preot de parohie, din anul 1976, ca vicar administrativ eparhial la Episcopia Alba Iuliei, din anul 1985, iar apoi, din anul 1990, prin slujire rodnică în treapta Arhieriei, ca Arhiereu-vicar la Episcopia Alba Iuliei, ca Episcop al Alba Iuliei, iar din anul 1998, când Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, ca Arhiepiscop al Alba Iuliei; prin bogata activitate edilitar-gospodărească, de asistență socială, editorială și în domeniul mass-media desfășurată în timpul păstoririi la Alba Iulia, constând în construirea, restaurarea sau repararea a numeroase biserici, case parohiale și mânăstiri, multe dintre acestea înființate sau reînființate; construirea clădirii Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia; înființarea și organizarea sub patronajul eparhiei a 70 de unități de asistență socială (orfelinate, case de copii de tip familial, cămine de bătrâni, cantine sociale, cabinete medicale etc.); înființarea Editurii Reîntregirea și a Tipografiei eparhiale, a revistei eparhiale Credința Străbună și a revistei Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia Altarul Reîntregirii, precum și a postului de radio Reîntregirea al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și înființarea unui Seminar Teologic Ortodox în Alba Iulia.

Drept urmare, potrivit rânduielilor canonice și prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, vineri, 25 martie 2011, la sărbătoarea Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Municipiul Cluj-Napoca, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Noi, DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, oferim Înaltpreasfințitului Părinte ANDREI mantia, crucea și engolpionul, precum și camilafca cu cruce, adică insemnul rangului mitropolitan, îi înmânăm cârja arhipăstorească și îl întronizăm ca Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane și al prevederilor art. 26 lit. o) și art. 133 alin. (2) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, facem cunoscut tuturor această GRAMATĂ PATRIARHALĂ și dăm alesului Arhiepiscop și Mitropolit, Înaltpreasfințitului Părinte ANDREI, împuternicirea canonică de păstorire ca Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Vadului, Feleacului și Clujului, cu toate orașele și satele care țin astăzi și vor ține și în viitor de această Sfântă Arhiepiscopie, drept mărturie că Înaltpreasfinția Sa, dobândind demnitatea de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, are dreptul și puterea de a așeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici și după legile țării: cântăreți, citeți, ipodiaconi, diaconi, preoți și protopopi la toate bisericile din Arhiepiscopia Înaltpreasfinției Sale, precum și stareți și starețe, egumeni și egumene la mânăstiri și schituri și de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh eparhiot, spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstorește pe calea mântuirii, precum și de a exercita drepturile și a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de sfintele canoane, de tradiția bisericească și de legiuirile Bisericii noastre ca Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului.

Din partea Înaltpreasfinției Sale așteptăm, așa cum îndeamnă Canonul 34 Apostolic, cinstire și ascultare față de Patriarhul României și față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să continue și să sporească lucrarea înaintașilor în acest scaun arhiepiscopal și mitropolitan; să lucreze în comuniune cu ceilalți ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului; să arate iubire de neam, grijă părintească pentru parohii și mânăstiri, pentru valorile credinței ortodoxe, pentru cultura creștină, pentru învățământul teologic și religios, precum și dragoste părintească față de clerul și dreptcredincioșii creștini, tineri și vârstnici, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neștirbită a dreptei credințe și a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să cultive relații frățești de cooperare cu Mitropolia Ardealului în rezolvarea problemelor comune de ordin pastoral și social ale credincioșilor ardeleni; să se consulte și să coopereze cu autoritățile de Stat spre binele Bisericii și al poporului român; să cultive relații de respect reciproc cu alte culte oficial recunoscute, pentru păstrarea păcii sociale.

Așadar, tuturor celor din cinul preoțesc și cinul călugăresc, precum și tuturor dreptcredincioșilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, le recomandăm părintește și frățește, cu multă prețuire, pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI, drept chiriarh al lor, chemându-i să îl întâmpine cu dragoste fiască, să îl asculte și să îl cinstească, arătându-i în toate împrejurările sprijin și împreună-lucrare în tot ceea ce săvârșește spre folosul Bisericii și al poporului român.

Prețuind cu multă bucurie însuflețirea și dorința clerului și credincioșilor ortodocși români din Transilvania de-a păstra unitatea națională și bisericească, îi povățuim pe toți cu părintească dragoste ca, sub îndrumarea noului lor arhipăstor, să păstreze și să întărească unitatea Ortodoxiei românești, viețuind în pace și în bună înțelegere ca fii duhovnicești care cred cu statornicie în Hristos și „întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică”.

Încredințăm pe noul Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfintului Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, precum și tuturor Sfinților Români cunoscuți și necunoscuți care, prin nevoințele lor, au sfințit acest pământ binecuvântat al Transilvaniei.

De asemenea, îl încredințăm pe Înaltpreasfinția Sa rugăciunilor Înaltpreasfințiților și Preasfințiților Părinți ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, rugăciunilor cucernicilor preoți din parohii, împreună ostenitori în ogorul Bisericii, rugăciunilor neîncetate ale călugărilor și călugărițelor din mânăstiri și schituri, precum și rugăciunilor binecredincioșilor creștini din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, față de care Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI este chemat să arate dragoste părintească și purtare de grijă duhovnicească.

Și astfel, într- un cuget și o simțire, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea deoființă și nedespărțită. Amin !

†D A N I E L

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente