Darul lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Română – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la 60 de ani de dăruire lui Hristos (1951-2011)

La finalul slujbei de Te Deum oficiată în Catedrala Patriarhală cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viață ai Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului a dat citire mesajului Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, adresat Patriarhului României, pe care îl redăm în cele ce urmează:

Aniversarea de astăzi, a împlinirii a 60 de ani de dăruire totală lui Hristos, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este o sărbătoare a întregii Biserici Ortodoxe Române, care, în mod liturgic, aduce slavă și mulțumire Treimii Celei deoființă, pentru toate darurile revărsate asupra clerului și credincioșilor, prin persoana și lucrarea Întâistătătorului acesteia.

Întreaga viață a Preafericirii Sale a fost o continuă punere în lucrare a talanților primiți. Ca tânăr absolvent de liceu el a venit în 1970 să deprindă teologhisirea, în capitala Ortodoxiei transilvane, în Sibiul mitropoliților Andrei Șaguna și Nicolae Bălan, în Facultatea de Teologie care l-a dat Ortodoxiei românești și universale pe Părintele Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului XX, care a devenit și mentorul său spiritual. Înscris apoi, între 1974-1976, la cursurile de doctorat, la secția de teologie sistematică în cadrul Institutului Teologic din București, cu privilegiul de a studia sub îndrumarea nemijlocită a Părintelui Dumitru Stăniloae, Preafericirea Sa a redactat și publicat în 1977 – la vârsta de 26 de ani – câteva studii excepționale, unice prin tematică și abordare (Vezi: Timpul și valoarea lui pentru mântuire în Ortodoxie, în rev. „Ortodoxia”, 2 (1977), p. 196-207).

După o perioadă de asiduă muncă științifică în străinătate: doi ani la Strasbourg (Franța) și doi ani la Freiburg im Breisgau, (Germania), tânărul teolog de atunci Dan Ilie Ciobotea a fost numit ca profesor la Institutul ecumenic de la Bossey (Elveția).

Strălucitul discipol al Părintelui Stăniloae, devenea în 1987 la Sihăstria Neamțului monahul Daniel, ucenicul duhovnicesc al starețului de sfântă pomenire, care a fost Părintele Cleopa. A fost hirotonit, apoi, ierodiacon la 14 august 1987 și ieromonah la 15 august 1987, iar în 1988 a fost hirotesit protosinghel și numit Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic”. Tot în anul 1988 el a devenit Conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din București.

Slujirea adusă Bisericii și aproapelui a cunoscut o nouă strălucire odată cu alegerea și hirotonirea tânărului ieromonah Daniel ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de Lugojanul, în data de 4 martie 1990, la Duminica Ortodoxiei. Și pentru ca lumina să lumineze tuturor, la 7 iunie 1990 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru a umple, timp de aproape 18 ani, străvechiul ei ținut cu efervescența unei activități mediatice, sociale, filantropice și spirituale fără egal. Astfel a scos la lumină darurile primite de la Dumnezeu, pe care a știut să le înmulțească, slujind Bisericii și aproapelui.

Nu este deloc ușor să redăm în câteva cuvinte toate împlinirile celor aproape 18 ani rodnici pe care, prin slujire, Preafericirea Sa i-a dăruit lui Dumnezeu, ca Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Vasta cultură, profundul simț al Ortodoxiei, viața duhovnicească aleasă, simțul practic și voința neclintită de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor au constituit temelia de piatră, pe care a înnoit și îmbogățit eparhia încredințată spre păstorire.

Ca Patriarh al României, slujirea Preafericirii Sale a dobândit strălucirea pe care Dumnezeu a dorit-o. Toate lucrările împlinite în Moldova au rodit și în Țara Românească. În cei 4 ani de patriarhat, realizările Preafericirii Sale sunt atât de numeroase, încât, din nou, ne simțim copleșiți de mulțimea darurilor revărsate de Dumnezeu asupra noastră și dorim să amintim aici doar câteva din cele mai importante momente de bucurie din acest răstimp:

Dintru început, Preafericirea Sa a avut în vedere finalizarea demersului Sfântului Sinod al Bisericii noastre, de a oferi Bisericii noastre un nou cod de legiuiri proprii, izvorât din tradiția canonică a Bisericii Ortodoxe, care să răspundă cerințelor actuale ale vieții bisericești și religioase a clerului, monahilor și credincioșilor ortodocși români, oriunde ar viețui. Astfel, a fost definitivat și aprobat noul Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în ședința Sfântului Sinod din 28 noiembrie 2007, care a intrat în vigoare odată cu recunoașterea sa prin hotărârea Guvernului României din 16 ianuarie 2008.

Profund cunoscător al realităților și cerințelor misionar-pastorale și administrativ-bisericești din țară și din afara granițelor României în acești primi ani de păstorire ai Preafericirii Sale, au fost supuse Sfântului Sinod spre aprobare noi structuri canonice și organizatorice bisericești prin înființarea a 4 noi eparhii, dintre care una în țară – Episcopia Devei și Hunedoarei și trei în afara granițelor țării – Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei; Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord; Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande, precum și înființarea a două noi Parohii Ortodoxe Române în Japonia, în Tokyo și Osaka și una la Damasc în Siria. De asemenea, la inițiativa și propunerea Preafericirii Sale, Sfântul Sinod a aprobat în ședința sa din iunie 2009 ridicarea în rang de arhiepiscopie a 6 episcopii cu o vechime neîntreruptă de peste 300 de ani, precum și acordarea rangului cu titlu personal de mitropolit onorific Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nifon al Târgoviștei și de arhiepiscop onorific Preasfințitului Părinte Ioan, Episcopul Covasnei și Harghitei, și Preasfințitului Părinte Iustinian, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care s-au remarcat prin activitate ierarhică pilduitoare și slujire chiriarhală deosebită și îndelungată a Bisericii.

A efectuat vizite canonice și pastorale în Franța, Spania, Austria și în multe eparhii din țară

În domeniul construcțiilor bisericești, acești primi ani de arhipăstorire au debutat sub auspiciile relansării viguroase a demersurilor pentru aducerea la viață a proiectului noii Catedrale Patriarhale – Catedrala Mântuirii Neamului, inițiat de Patriarhul Miron Cristea și reluat, după mai bine de 75 de ani, de Patriarhul Teoctist. La 29 noiembrie 2007, împreună cu membrii Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit amplasamentul noii Catedrale Patriarhale cu o suprafață de 110.000 mp.

De asemenea, între anii 2007-2008, prin purtarea de grijă și atenta supraveghere a Preafericirii Sale, la actuala Catedrală Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, au fost executate ample lucrări de consolidare, restaurare și înfrumusețare, Catedrala fiind resfințită în ziua de 26 octombrie a anului 2008.

Pentru a asigura accesul prin mijloace moderne, dar și pentru a răspunde cerințelor sporite de sprijinire a activităților pastoral-liturgice, misionar-culturale, social-filantropice și educative care se desfășoară în Biserica Ortodoxă Română, în scopul mântuirii credincioșilor în contextul vieții sociale și spirituale contemporane, încă din primele zile în slujirea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericirea Sa a vegheat personal la dotarea și darea în funcțiune a studiourilor de emisie și producție Radio TRINITAS București, inaugurat la 27 octombrie 2007, și care, în prezent, are 35 frecvențe audio-vizuale (33 terestre și 2 via satelit). Misiunea pastoral misionară a Bisericii a dorit și a știut Întâistătătorul Bisericii noastre să o împlinească și să o desăvârșească prin înființarea postului de Televiziune TRINITAS TV, precum și prin apariția cotidianului „Ziarul Lumina”, a săptămânalului „Lumina de Duminică” și a revistei „Vestitorul Ortodoxiei”; Aici trebuie menționată și Agenția de știri „Basilica” și Biroul de Presă, grupate în Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, act de pionierat și instituție unicat în întreaga Ortodoxie, ce are menirea de a amplifica lucrarea pastoral misionară a Bisericii noastre. La aceasta se adaugă o nouă agenție de pelerinaje: „Basilica Travel” (2009) și o nouă tipografie: Imprimeria Pharos (2011).

Grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru filantropie s-a concretizat, pe lângă protocolul de cooperare în domeniul incluziunii sociale încheiat între Patriarhia Română și Guvernul României, la 2 octombrie 2007 și protocolul de cooperare privind parteneriatul asistență medicală și spirituală, încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății Publice, la 24 iulie 2008, în noile programe ale FEDERAȚIEI FILANTROPIA. De asemenea, Preafericirea Sa a înființat mai multe centre social-pastorale, culturale sau medicale, cu statute proprii și anume: Centrul Social-Cultural „Sfântul Andrei” și Centrul socio-medical „Sfântul Spiridon Vechi” din București; Centrul Social-Pastoral „Sfânta Maria” de la Techirghiol, Centrul Social-Pastoral „Sfântul Ilie” de la Călimănești; Centrul Social-Medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” de la Olănești; Centrul Social-Cultural „Miron Patriarhul” de la Dragoslavele, toate acestea funcționând în cadrul Sectorului Stavropighii și centre sociale din cadrul Administrației Patriarhale. La acestea se adaugă programele pentru copii și tineri: Hristos împărtășit copiilor și Alege școala.

Dragostei de cultură și grijii pentru educație a reușit Preafericirea Sa să îi dea o nouă dimensiune și o nouă strălucire în acești primi ani de patriarhat printr-o serie de proiecte culturale dintre care amintim aici pe cele mai importante:

Din inițiativa Preafericirii Sale, Sfântul Sinod a aprobat ca anul 2008 să fie an jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii, anul 2009 să fie anul comemorativ omagial al Sf. Vasile cel Mare și al celorlalți sfinți capadocieni, anul 2010 să fie anul Crezului și al Autocefaliei, iar anul 2011 să fie anul Tainei Sfântului Botez și al Tainei Sfintei Cununii, fiecare în parte fiind marcat prin manifestări și acțiuni spiritual-culturale adecvate. De asemenea, pentru promovarea culturii, a învățământului teologic, a activității pastoral misionare și pentru îmbunătățirea vieții duhovnicești a clerului și a credincioșilor a inițiat o serie de proiecte editoriale, între care amintim: publicarea unei noi ediții sinodale a Sfintei Scripturi, publicarea ediției jubiliare a Liturghierului, care au fost lansate în 2008; inițierea unei noi ediții a Filocaliei române (vol. 1-12), a noii serii a colecției Părinți și scriitori bisericești, în care scop a și fost constituit o nouă Comisie Patristică, având ca prioritate publicarea operei integrale a Sfântului Vasile cel Mare și a operei Sfântului Grigorie de Nazianz; înființarea, în cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, a Departamentului pentru cartea de cult, care a început lucrarea de diortosire, prin confruntarea cu originalele, a tuturor cărților liturgice aflate în uz; inițierea antologiei patristice tematice Părinții Bisericii – Învățătorii noștri (7 volume) – în derulare; publicarea Enciclopediei Ortodoxiei Românești, 3 volume din Studia Basiliana„Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani”, publicarea minunatului album Manuscrise din Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și a altor lucrări monumentale, precum: „Autocefalie, Libertate și Demnitate”, „Autocefalie și Responsabilitate”, și „Autocefalie și Comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog și cooperare externă (1885-2010)”.

Activitatea editorial-misionară s-a concretizat și în publicarea a unora dintre lucrările Preafericirii Sale, și anume: Foame și sete după Dumnezeu, Făclii de înviere, Călătorind cu Dumnezeu – Înțelesul și folosul pelerinajului, Dăruire și Dăinuire – raze și chipuri de lumină din istoria și spiritualitatea românilor, La joie de la fidélité, (în limba franceză apărută în 2009 la ed. Cerf din Paris). Toate aceste scrieri definesc minunat profilul interior al Întâistătătorului Bisericii noastre și îl arată la vârsta împlinirilor drept un inegalabil teolog al Luminii Ortodoxiei care luminează tuturor. Pe lângă aceste volume, activitatea publicistică a Preafericirii Sale se reflectă în peste 900 de articole, studii, cuvântări, prefețe în limba română, 45 de studii și articole scrise în limba franceză, 35 de studii și articole scrise în limba engleză, 19 studii și articole scrise în limba germană, 14 studii și articole scrise în alte limbi. O atenție deosebită a acordat cântării și muzicii bisericești, inițiind în toamna anului 2009 elaborarea primului Dicționar de muzică bisericească din țară și, totodată, ați fost acela care a inițiat și supus aprobării Sf. Sinod organizarea festivalului concurs de muzică corală bisericească „Lăudați pe Domnul!”.

Excepționala și atât de bogata activitate administrativă, pastoral-misionară și cultural-academică se oglindește într-o serie de distincții și titluri, pe care Preafericirea Sa le-a primit din partea multor instituții de mare prestigiu din țară și din străinătate.

După această succinta prezentare se poate constata faptul că Preafericirea Sa este una din marile și providențialele personalități ale Ortodoxiei contemporane, un teolog profund și un ierarh luminat cu slujire pilduitoare, adânc și fidel înrădăcinat în solul Tradiției ortodoxe, mereu deschis spre dialog și răspunzând la provocările societății contemporane, dar și un adevărat ambasador al culturii și spiritualității ortodoxe românești contemporane.

În lumina lucrărilor deosebite și a împlinirilor Preafericirii Voastre în slujirea Bisericii Vă aducem cu toții, membrii Sfântului Sinod, preoți și credincioși, acum la ceas aniversar, prinosul recunoștinței și al dragostei noastre, rugându-ne Bunului Dumnezeu să dăruiască Arhipăstorului nostru sănătate deplină, ani mulți de slujire și dăruire jertfelnică, spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea noastră.

Întru mulți și fericiți ani, Preafericite Părinte Patriarh!

Comentarii Facebook


Știri recente