Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Sărbătoarea Botezului Domnului

De Sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Patriarhală din București slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită astăzi, 6 ianuarie, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Preasfințitul Ciprian Câmpineanul și Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcopi-vicari patriarhali, fiind înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice de astăzi Patriarhul României a ținut și un cuvânt prin care a subliniat învățăturile din aceasta.

„Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi a fost rânduită de Biserică spre a fi citită în ziua mare și sfântă a Praznicului Botezului Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se mai numește și ‚Teofania’ sau ‚Arătarea lui Dumnezeu’ și ‚Epifania’ sau Arătarea în public a lui Hristos, Mântuitorul Lumii. Această Evanghelie împreună cu celelalte Evanghelii ne arată trei mari adevăruri. În primul rând smerenia nemărginită a Mântuitorului Iisus Hristos care deși este fără de păcat vine să se boteze cu botezul lui Ioan care era un botez spre pocăință întru iertarea păcatelor. În al doilea rând vedem marele adevăr că Iisus din Nazaret nu este un om obișnuit, ci este Dumnezeu Omul. Deci, vedem mărturisită Dumnezeire Lui de către Dumnezeu Tatăl, de către Duhul Sfânt care o confirmă, o întărește, o adeverește. Al treilea mare adevăr pe care ni-l arată Sfintele Evanghelii este acesta: Iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu pentru oameni, pentru mântuirea lor, face ca Fiul Său cel veșnic să devină Om și să se nască pentru a noastră mântuire, să se boteze pentru a noastră mântuire, să Se răstignească, să învieze și să Se înalțe la ceruri întru slavă pentru a noastră mântuire”.

„Botezul lui Ioan era un început al botezului, o pregătire pentru Botezul lui Iisus și pentru botezul creștin. Botezul lui Ioan era un botez spre pocăință, un botez care exprimă dorința de iertare a păcatelor, dar adevăratul botez este botezul creștin care are ca temelie Botezul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Botezul lui Ioan este deci începutul botezului, iar Botezul lui Iisus este desăvârșirea botezului pentru că botezul lui Ioan era doar spre pocăință, întru iertarea păcatelor, pe când Botezul lui Iisus Hristos și botezul creștin dăruiesc iertarea păcatelor și dăruiesc pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în Sfânta Treime mărturisește iubirea Tatălui față de Fiul și iubirea Fiului față de Tatăl și deci, prin botezul în Duhul Sfânt și în apă ni se împărtășește nouă iubirea Tatălui către Fiul și iubirea Fiului către Tatăl. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeu a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său care strigă în noi ‘Avva Părinte’, care ne învrednicește să-l numim pe Dumnezeu Tatăl, Tatăl nostru cel din ceruri, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos devine prin botez și Tatăl nostru după har. Este Tatăl Fiului ceresc după natură și devine Tatăl nostru Cel din Ceruri după har. Cu alte cuvinte, Botezul lui Ioan era numai un botez al pocăinței ca pregătire pentru Botezul creștin. El nu dăruia nici deplină iertare a păcatelor și nici nu dăruia înfierea. Deci botezul acesta spre pocăință era așa cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul o pregătire pentru botezul lui Hristos”, a mai spus Patriarhul României.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mai evidențiat și smerenia Mântuitorului Iisus Hristos.

„Sfântul Ioan Botezătorul spune ‘ca să Îl arăt pe El poporului Israel am venit eu botezând’. Era nevoie ca Iisus Hristos Domnul să fie arătat poporului. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul aduna poporul la Iordan îndemnându-i pe oameni să se boteze cu botezul pocăinței. Și a folosit acest prilej pentru a mărturisi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De aceea, în Evanghelia după Ioan este mărturisit de către Ioan Botezătorul ca fiind Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii. Și Sfântul Ioan Botezătorul ne mai spune în relatarea Sfântului Ioan Evanghelistul că de aceea el a venit ca să-L arate pe Hristos poporului și să mărturisească că Acesta este Fiul lui Dumnezeu, nu doar Fiul Mariei, nicidecum fiul lui Iosif din Nazaret, ci este Fiul lui Dumnezeu Tatăl Cel din Ceruri Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Deci, Mântuitorul, deși este fără de păcat se comportă ca și când ar fi un om păcătos pentru a arăta mai întâi marea lui smerenie. Vedem că Dumnezeu este atotputernic și smerit și cine are iubire nesfârșită trebuie să aibă și smerenie nesfârșită, pentru că adevărata iubire, eliberatoare, sfințitoare și făcătoare de viață este iubirea smerită. Smerenia Mântuitorului Iisus Hristos se vede în cuvintele ‘lasă acum ca să plinim toată dreptatea’. Sfântul Ioan când L-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos venind spre El spre a fi botezat zice ‘Eu am nevoie să fiu botezat de Tine. Cum să Te botez eu pe Tine?’. Și Mântuitorul spune ‘lasă acum așa să se plinească toată dreptatea’. Care este dreptatea? Este dreptatea viețuirii omului în smerenie și în ascultare față de Dumnezeu. Prin venirea la botezul pocăinței Hristos Domnul deși nu avea păcat ne arată că El va asuma păcatele lumii. El nu are păcat, dar ia asupra Sa păcatele lumii, așa cum au profețit proorocii Vechiului Testament, mai ales Proorocul Isaia. ‘El a luat asupra Sa păcatele noastre și prin rănile Lui ne-am vindecat’. Aici proorocul Isaia vrea să spună că S-a smerit până la moarte și încă moarte pe Cruce, cum ar spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni. Deci, smerenia lui multă arată iubirea lui profundă și în același timp arată înnoirea omului, căci din mândrie și lăcomie au căzut primii oameni, protopărinții noștri Adam și Eva, din mândrie și neascultare. Au voit să fie ca Dumnezeu fără Dumnezeu și nu cu ajutorul lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. Noul Adam, Iisus Hristos, arată smerenie și ascultare. Arată ascultare de planul lui Dumnezeu Tatăl privind mântuirea lumii”.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a mai arătat că Botezul Domnului atestă dumnezeirea Lui.

„În al doilea rând am spus că Botezul Mântuitorului Iisus Hristos ne arată dumnezeirea Lui cerească fiindcă Tatăl din Ceruri mărturisește ‘Acesta este Fiul Meu Cel iubit’ după ce El a ieșit din Apele Iordanului și Duhul Sfânt în chip de porumbel a coborât și a stat deasupra Lui ca lumea să-L cunoască pe El. La cine se referă glasul Tatălui? La Cel Care deasupra Sa pe Duhul Sfânt odihnindu-Se ca un semn al împăcării oamenilor cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu oamenii. Porumbelul când a ieșit din corabia lui Noe care preînchipuia Biserica a arătat că s-a oprit potopul. Aici, porumbelul arată că a încetat robia păcatului asupra oamenilor pentru că prin botez se iartă păcatul strămoșesc și păcatele oamenilor și începe o nouă viață în libertate a fiilor lui Dumnezeu după har. Deodată cu iertarea păcatelor se dă și înfierea și prin botez devenim fii după har al lui Dumnezeu-Tatăl, al lui Dumnezeu-Fiul prin lucrarea Duhului Sfânt Care purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul. Vedem aici că ceea ce era știut numai din Fecioara Maria, și anume că deși numai Fiul Se întrupează, conlucrează la întruparea Lui și Tatăl și Duhul Sfânt. Ceea ce știa numai Maica Domnului acum vede toată lumea la Iordan și anume, că Hristos este Unul din Sfânta Treime. Atunci Arhanghelul i-a spus ‘Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, puterea Celui Preaînalt te va umbri, iar Sfântul Care se naște din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema’. Deci, Unul din Treime Se naște ca om, se naște sfânt, nu devine sfânt. Ei bine, acum Unul din Treime Care S-a făcut Om, Dumnezeu-Fiul este mărturisit de Dumnezeu-Tatăl zicând ‘Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit’. Iar Duhul Sfânt confirmă prin prezența Sa vizuală cuvântul de neclintit al Tatălui. Aceasta înseamnă expresia din troparul Botezului ‘Și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea Cuvântului’. Am spus că această sărbătoare a Botezului Domnului ne arată iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu pentru oameni. Unde se vede această iubire nesfârșită? Se vede prin faptul că se deschid Cerurile. Așa spun Sfintele Evanghelii că atunci s-au deschis Cerurile, S-a arătat Sfânta Treime. Aceasta înseamnă că de acum fiecărui om care crede în Iisus Hristos i se deschid Cerurile și nu mai este rob al păcatului, ci se ridică din păcat și iertat fiind și sfințindu-și viața în comuniune de iubire cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se împărtășește de Împărăția Cerurilor și de viață veșnică. Deci, Botezul este începutul vieții veșnice ca legătură de viață și de iubire a noastră cu Dumnezeu-Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”.

Patriarhul României a evidențiat și legătura între Apa Botezului și Apa de la Nunta din Cana Galileii.

„Anul acesta a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii. Este nevoie ca în acest an în care am intrat să studiem mai mult, să citim mai mult, să medităm mai mult asupra Tainei Sfântului Botez ca Marea Taină a iubirii Preasfintei Treimi pentru noi. Eram copii când am fost botezați, dar acum fiind maturi orice sărbătoare a Botezului Domnului din fiecare an este sărbătoare de reînnoire a Botezului nostru, cum spune Sfântul Simeon al Tesalonicului zicând că Botezul Domnului este reînnoit prin Sărbătoarea Botezului Domnului, dar se reînnoiește și harul de la Botezul nostru. Părintele Stăniloae spune ‘A fi botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh înseamnă a fi cufundat în iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh’. De aici de pe pământ începe viața noastră cerească ca iubire a Sfintei Treimi arătată nouă și ca pregătire a noastră de a intra în Împărăția Preasfintei Treimi, în slava și bucuria Preasfintei Treimi așa cum ne arată toți sfinții care au luat în serios botezul lor. Botezul creștin are un program sau un vot baptismal, o făgăduință. Înainte de botez este întrebat cel ce este candidat pentru botez sau este întrebat nașul în numele copilului care se botează ‘Te lepezi de satana?’. Și răspunsul este ‘mă lepăd de satana’. ‘Te unești cu Hristos?’. ‘Mă unesc cu Hristos și-I slujesc Lui ca unui Domn și Împărat’. Acesta este votul baptismal, votul de la botez, făgăduința că ‘ne lepădăm de satana, de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și ne unim cu Hristos și-I slujim Lui ca unui Dumnezeu, ca unui Domn și Împărat’. Acesta este programul de la Botez care trebuie urmat în fiecare zi, iar prin Mirungere primim darurile Duhului Sfânt ca pe niște semințe care trebuie cultivate. Și această cultură a semințelor, a darurilor Duhului Sfânt sunt virtuțile, bunătatea, credința, dragostea față de Dumnezeu și față de semeni, îndelunga-răbdare, pacea sfântă a inimii, facerea de bine, fapta bună. Toate acestea sunt daruri date nouă ca niște semințe la botez pe care noi trebuie să le cultivăm. Toți oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu, dar la asemănare cu Dumnezeu ajung numai cei care au făcut roditoare darurile primite de la Botez. Iată, iubiți credincioși cum Botezul Domnului este temelia botezului nostru. Și așa cum a spus ‘Iată Fiul Meu Cel iubit întru care am binevoit’ zice Tatăl în mod tainic la slujba fiecărui copil sau adult care se botează ‘Iată fiul meu sau fiica mea iubită’. Adică, intrăm în iubirea lui Dumnezeu-Tatăl. Și de aceea Biserica este locul în care ne naștem duhovnicește, ne naștem din părinți trupește, iar prin botez ne naștem duhovnicește, ne naștem pentru viața veșnică. De aceea, este mare dar botezul pentru copii și mare dar pentru biserică sunt copiii. Prima minune pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos după Botezul Său la Iordan și după ce a postit în pustie 40 de zile și 40 de nopți este Nunta de la Cana Galileii unde a prefăcut apa în vin ca să arate binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia creștină care are credință în Dumnezeu. Deci apele botezului, sfințite de Mântuitorul Iisus Hristos se leagă cu apa prefăcută în vin la Nunta din Cana Galileii pentru că toți copiii care se nasc în familiile creștine trebuie botezați. Și dacă ei ajung la maturitate arată iubirea lor în familie, în Biserică și societate. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim că Botezul este lumina vieții noastre, începând din viața pământească și mergând până în Împărăția Cerurilor spre Slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire. Amin!”.

Comentarii Facebook


Știri recente