Cuvântul lui Dumnezeu – lumină și hrană pentru sufletul creștinului

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la cel de al XIX-lea Congres Ecumenic Internațional pentru Spiritualitate Ortodoxă, Bose (Italia), 7-10 septembrie 2011, cu tema „Cuvântul lui Dumnezeu în viața spirituală”, pe care îl redăm și în limba italiană:

Cu multă bucurie, ne adresăm dumneavoastră, participanților la cel de al XIX-lea Congres Ecumenic Internațional pentru Spiritualitate Ortodoxă, care are ca temă „Cuvântul lui Dumnezeu în viața spirituală”, oferindu-vă mesajul nostru.

Centrul vieții spirituale a Bisericii îl constituie Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, Care S-a făcut om ca să dăruiască omului viața veșnică în comuniunea Preasfintei Treimi.

Prin lucrarea Duhului Sfânt, Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu se află mistic prezent în cuvintele Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții, ambele păstrate de Sfânta Biserică. De aceea, Biserica – Trupul tainic al lui Hristos – este luminată și călăuzită de același Duh Sfânt Care a inspirat Scripturile și are misiunea de a recepta și mărturisi prezența activă a Cuvântului lui Dumnezeu în lume, ca pregustare a Împărăției cerurilor. Părinții Bisericii arată că în Biserica lui Hristos ne hrănim din conținutul spiritual al Sfintelor Scripturi, ca și din pâinea euharistică, deoarece conținutul spiritual al acestora este Hristos Însuși – Cuvântul lui Dumnezeu sau Cuvântul vieții.

Întrucât Hristos Cel Răstignit și Înviat rămâne mereu prezent în Biserica Sa până la sfârșitul veacurilor (cf. Matei 28, 20), citirea Sfintei Scripturi, prin care noi intrăm în comuniune cu Hristos – Cuvântul vieții, este mai mult decât un act de cultură teologică, ea este un act de comuniune și creștere spirituală în iubire față de Dumnezeu și de oameni. Această activitate spirituală este foarte necesară mai ales în lumea de astăzi, marcată de fenomenul secularizării, perceput ca înstrăinare a omului de Dumnezeu, și afectată de individualism, perceput ca însingurare a omului în relația sa cu semenii, dar și o lume invadată de inflație de cuvinte și imagini mediatice fără un conținut spiritual profund. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu prezent și ascultat în viața Bisericii ne învață și ne ajută să simțim că sufletul omului valorează mai mult decât toate bunurile materiale terestre și că omul este creat nu pentru a sfârși în moarte, ci pentru înviere, adică pentru a trăi veșnic în iubirea lui Dumnezeu. De aceea, viața creștinului pe pământ trebuie să fie pregătire pentru bucuria vieții eterne, în comuniunea de iubire a lui Dumnezeu cu oamenii din toate timpurile și din toate locurile.

În Biserica Ortodoxă ascultarea și contemplarea Cuvântului lui Dumnezeu se realizează și se exprimă în multe moduri, și anume: prin lecturi biblice, muzică sacră, icoane, fresce, sculptură, miniatură și alte forme de artă sacră. Toate acestea sunt modalități de exprimare solemnă și mistică a comuniunii omului credincios cu Hristos – Cuvântul vieții, în Biserică și în viața personală cotidiană.

Astfel, Adevărul, Iubirea și Lumina lui Hristos, prezente în Sfânta Scriptură, unifică și sfințesc viața comunității creștine și a fiecărui creștin în parte, dăruindu-i bucurie și pace, speranță și curaj, când acesta unește zilnic rugăciunea cu lectura biblică sau cu audiția biblică radiofonică.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze pe toți organizatorii și participanții la această întrunire spirituală și misionară, pentru ca lucrările ei să aducă lumină și bucurie în sufletele tuturor!

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

*****

La Parola di Dio – luce e nutrimento per l’anima del cristiano

Il Messaggio dela Sua Beatitudine DANIEL, Patriarca della Chiesa Ortodossa Romena, ai partecipanti al XIX Congresso Ecumenico Internazionale per la Spiritualita Ortodossa, Bose (Italia), 7 – 10 settembre 2011, dal tema „La Parola di Dio nella vita spirituale”:

Con grande gioia, ci indirizziamo a voi, partecipanti al XIX Congresso Ecumenico Internazionale per la Spiritualita Ortodossa, che ha come il tema „La Parola di Dio nella vita spirituale”, rivolgendovi il nostro messaggio.

Il centro della vita spirituale della Chiesa lo costituisce la Persona del Nostro Salvatore Gesù Cristo, la Parola eterna di Dio, il Quale Si e fatto uomo per donare all’uomo la vita eterna in comunione con la Santissima TrinitÃ.

Tramite il lavoro dello Spirito Santo, il Logos oppure la Parola di Dio si trova presente misticamente nelle parole della Santa Scrittura e della Santa Tradizione, entrambe custodite della Santa Chiesa. Per cui, la Chiesa – il Corpo mistico di Cristo – e illuminata e guidata dello stesso Santo Spirito il Quale a ispirato le Scritture e ha come missione di ricettare e testimoniare la presenza attiva della Parola di Dio nel mondo, come un assaggio del Regno dei Cieli. I Padri della Chiesa ci mostrano che nella Chiesa di Cristo ci saziamo dal contenuto spirituale delle Sante Scritture, come anche del pane eucaristico, perche il contenuto spirituale di loro e Cristo Stesso – la Parola di Dio oppure la Parola di vita.

In quanto Cristo Crocifisso e Risorto rimane sempre presente nella Sua Chiesa fino alla fine dei tempi (cf. Matteo 28, 20), leggere la Santa Scrittura, tramite il quale noi entriamo nella comunione con Cristo – la Parola di vita, e molto di più d’un atto di cultura teologica, essa e un atto di comunione e di crescita spirituale nell’amore verso Dio e verso gli uomini. Questa attività spirituale e necessaria al mondo d’oggi, marcato dal fenomeno della secolarizzazione, percepito come allontanare all’uomo di Dio, e affettata dall’individualismo, percepito come allontanare dell’uomo nella sua relazione con il prossimo, ma anche con un mondo invasato con una inflazione di parole e d’immagine mediatici senza un contenuto spirituale profondo. Pero, la Parola di Dio presente e sentita nella vita della Chiesa ci insegna e ci aiuta di sentire che l’anima dell’uomo valorizza molto di più di tutti i beni materiali terrestri e che l’uomo e creato non per finire nella morte, ma per risurrezione, cioè per vivere eterno nell’amore di Dio. Per cui, la vita del cristiano sulla terra bisogna essere la preparazione per la gioia della vita eterna, in comunione dell’amore di Dio con gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi.

Nella Chiesa Ortodossa, ascoltare e contemplare la Parola di Dio si realizza e si esprime in tanti modi, cioè: tramite le letture bibliche, la musica sacra, le icone, affreschi, scultura, miniatura e altre manifestazioni dell’arte sacra. Tutte queste sono le modalità di esprimere solennemente e misticamente la comunione dell’uomo fedele con Cristo – la Parola della vita, nella Chiesa e nella vita personale quotidiana.

Cosi, la VeritÃ, l’Amore, e la Luce di Cristo, presente nella Santa Scrittura, unifica e santifica la vita della comunità cristiana e di ogni cristiano in parte, donandoli gioia e pace, speranza e coraggio, quando questo unisce ogni giorno la preghiera con la lettura biblica oppure con l’audizione biblica radiofonica.

Preghiamo la Santissima Trinità di benedire tutti organizzatori e partecipanti a questo incontro spirituale e missionario, perche i loro lavori portino la luce e la gioia nelle anime di tutti!

â€DANIEL

Patriarca della Chiesa Ortodossa Romena

Comentarii Facebook


Știri recente