Cuvântul IPS Mitropolit Hrisostom de Patras rostit la sărbătoarea Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

În cadrul Sfintei Liturghii oficiată în ziua sărbătorii Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, astăzi, 26 octombrie 2011, pe scena special amenajată din curtea Catedralei Patriarhale, Înaltpreasfințitul Mitropolit Hrisostom de Patras a rostit un cuvânt de învățătură pe care îl prezentăm în cele ce urmează:

Iubiții mei frați,

Cu profundă emoție și mare bucurie ne aflăm în țara dumneavoastră, binecuvântata Românie, aducând Sfintele moaște ale Sfântului Apostol Andrei, respectiv Cinstitul său cap, pentru binecuvântarea și sfințirea poporului român. Mulțumesc Dumnezeului nostru Cel în Preasfânta Treime închinat și slăvit, că a binevoit și a rânduit să ne aflăm într-o țară ortodoxă, unde Evanghelia Mântuitorului Hristos a fost propovăduită de Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat. Mulțumesc și Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitația de a veni în mijlocul dumneavoastră, aducând împreună cu noi această comoară de mult preț, Cinstit cap al celui întâi chemat între Apostoli.

Apostolul Andrei ne unește cu strânse legături spirituale și cred că acest sfânt învățător, deopotrivă al nostru și al dumneavoastră, a vrut să se afle, încă o dată, trupește aici, în binecuvântatele și sfințitele dumneavoastră locuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru evlavie, pentru primirea călduroasă pe care i-ați făcut-o Sfântului Andrei și pentru participarea la ceremoniile și sfintele slujbe săvârșite în cinstea Sfântului nostru comun.

Totodată încercăm o emoție deosebită la gândul că țările noastre, Grecia și România, sunt unite prin legături istorice. În anii grei ai dominației turcești, locurile dumneavoastră au găzduit mulți frați greci, care au contribuit la dezvoltarea Principatelor dunărene, dar au primit și putere să se organizeze în vederea începerii luptei sfinte pentru libertatea neamului nostru.

Și iată, astăzi, fraților, în fața înfricoșătorului jertfelnic din această biserică slăvită, ne rugăm cu toții, aducând înfricoșătoarea Jertfă Euharistică, în fața sfintelor moaște de Dumnezeu purtătoare ale celor care L-au slujit pe Iisus Hristos, așa cum este Cinstitul cap de har izvorâtor al Sfântului Apostol Andrei și chipurile celorlalți sfinți ai credinței noastre, pretutindeni propovăduită de ei. În același timp, astăzi cinstim și pomenirea Sfântului Mare Mucenic al lui Hristos Dimitrie, izvorâtorul de mir.

Teamă sfântă pune stăpânire peste sufletele noastre și lumea noastră lăuntrică se cutremură înaintea dragostei fierbinți pe care sfinții noștri au arătat-o față de Domnul nostru Cel răstignit și înviat. El l-a iubit atât de mult pe om, încât S-a făcut om pentru noi, a umblat între noi, a gustat durerea și bucuria noastră, a luat pe umeri păcatele noastre și S-a răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră. S-a pogorât la iad și a înviat din morți ca să ne dăruiască și nouă Învierea.

Sfinții, nimic n-au iubit mai mult decât pe Dumnezeu. Nici pe sine nu s-au iubit, nici persoanele dragi lor, nici bunurile materiale, nici lumea întreagă. Pe toate le-au considerat fără importanță, zadarnice și înșelătoare, pentru ca – așa cum spune Sfântul Apostol Pavel – pe Hristos să-l dobândească. Am aflat pe Mesia! – a strigat Andrei, cuprins de bucurie, când l-a văzut pe Mântuitorul lumii. A lăsat mrejele și marea, atunci când a auzit chemarea minunată adresată de Mântuitorul: veniți după mine și eu vă voi face pescari de oameni. Și a urmat pașilor Lui, străbătând mări și țări ca să propovăduiască Evanghelia, până a ajuns în cetatea noastră, Patra. Aici și-a pecetluit învățătura și mărturisirea credinței cu moarte mucenicească pe o cruce în formă de X.

Pe Mântuitorul lumii L-a iubit cu toată puterea sufletului și Marele Mucenic Dimitrie din Thessalonic, a cărui sfântă pomenire o săvârșim astăzi. El a ridicat mâna dreaptă ca să fie împuns cu sulița în coastă, așa cum Stăpânul Hristos a fost împuns cu sulița. Aceeași iubire față de Mântuitorul a arătat și sfântul dumneavoastră ocrotitor, Cuviosul Dimitrie cel nou, podoaba și lauda României.

Dar care sunt caracteristicile principale ale mărturisirii credinței și muceniciei sfinților noștri? Consider că mare folos sufletesc vom dobândi de vom lua aminte fie și la numai câteva dintre acestea.

1. Sfinții Bisericii noastre au mărturisit adevărul că Unul singur este Adevăratul Dumnezeu, Cel care a creat întregul cosmos și l-a plăsmuit cu mâna pe om, după chipul și asemănarea Sa; Cel care, după căderea omului din pricina păcatului, l-a creat din nou pe acesta. El este Cel care S-a coborât (din ceruri) ca noi să ne înălțăm; S-a făcut om, ca pe om să-l facă Dumnezeu – așa cum spune Sf. Grigorie Teologul. Sfinții au mărturisit că în nimeni altul nu este mântuirea decât numai în Hristos Iisus, Domnul nostru. În persoana divino-umană a lui Hristos a fost zdrobită puterea păcatului, blestemul Legii, moartea însăși. Cine se botează în numele Preasfintei Treimi și intră în Biserică devine părtași la această biruință.

2. Sfinții au propovăduit adevărul că Una singură este Biserica: Biserica lui Hristos cea Sfântă, Sobornicească și Apostolică, așa cum mărturisim în Simbolul de credință și cum rostim cu toată convingerea, până la ultima noastră suflare. Biserica este Trupul lui Hristos, iar noi suntem membrii ei. În ea ne mântuim, prin Sfintele Taine. În afară de Biserică nu există mântuire! Ne facem mădulare ale Trupului lui Hristos, adică ale Bisericii, nu pentru că acceptăm rațional anumite „principii” și „adevăruri fundamentale”, ci pentru că ne oferim întreaga ființă harului lui Dumnezeu. În Biserică, în Taina Dumnezeieștii Euharistii, moartea este depășită și ne integrăm în viața lui Hristos așa cum o ramură este altoită pe trunchiul măslinului.

3. Sfinții au dat mărturie despre valoarea persoanei umane. Au propovăduit cu zel fierbinte că omul nu este rezultatul hazardului, ci chipul lui Dumnezeu și de aceea el trebuie să arate respect față de sine însuși, să nu-și pună în pericol existența și, în același timp, să-l respecte pe semenul său, iar din partea acestuia să se bucure de respect. Omul nu este o „trestie gânditoare” cu rădăcinile afundate în mocirla bălții, ci creatura cea mai de preț a lui Dumnezeu, pentru care Însuși Stăpânul S-a jertfit și sângele Și-a vărsat.

4. Sfinții au propovăduit de asemenea că întreaga creație este darul cel mare făcut de Dumnezeu omului. Noi trebuie să ne folosim de acest dar spre a-L binecuvânta și a-I mulțumi lui Dumnezeu, nu pentru a-l asupri și exploata fără milă, așa cum, din nefericire, se întâmplă în zilele noastre. Ni s-a dăruit lumea materială de către Dumnezeu pentru satisfacerea nevoilor noastre. Această lume este spațiul în care are loc schimbul de daruri între Dumnezeu și om, între om și semenul său. Această învățătură a sfinților este deosebit de actuală, astăzi, când întreaga lume este amenințată de spectrul morții lente. Este inedit, pentru omenire, acest sentiment. Moartea lentă este marasmul ecologic generat de poluarea mediului natural, ca urmare a folosirii iraționale și abuzive a resurselor pământului.

5. Cei mai mulți dintre sfinți s-au învrednicit de moarte mucenicească. Prin viața și moartea lor martirică au confirmat adevărul cuvintelor și al învățăturii lor. Învățătura aceasta nu era nimic altceva decât revelația lui Dumnezeu în viața oamenilor. Dar și sfinții care nu au suferit moarte mucenicească sunt considerați mărturisitori ai lui Iisus Hristos Cel răstignit și înviat, de vreme ce toată viața lor au fost o mărturie vie pentru Mielul Jertfit.

6. În sfârșit, sfinții sunt mijlocitori în fața Domnului pentru noi toți. Ei se roagă lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră și, de aceea, sunt mângâierea noastră. Pururea se află lângă noi și împreună cu noi, în frunte cu Preasfânta Maică a Domnului nostru Iisus Hristos. Ne ascultă rugăciunile, durerile și bucuriile, cererile și dorințele izvorâte din adâncul sufletului. Pe toate acestea le duc înaintea Tronului lui Dumnezeu, rugându-L să ne dăruiască sănătate, să ne ajute să creștem în tot lucrul bun și să sporim în viața duhovnicească.

Frații mei,

După toate acestea, oare, ce ne rămâne să facem?

Îi cinstim pe sfinți, îi iubim și alergăm la ei rugându-i să mijlocească la Domnul pentru noi. Trebuie însă să înaintăm și mai mult! Sfânta noastră Biserică ne poruncește: „dacă îl cinstești pe Sfânt, urmează-i pilda!” Dacă vrem cu adevărat să-i cinstim pe sfinți trebuie să le urmăm viața și virtuțile.

Vremurile în care trăim au nevoie de modele, de lumini. Sfinții sunt luminile lumii. Lumină dumnezeiască toți s-au făcut, pentru că sunt copii născuți din dumnezeiasca lumină, spune Sf. Grigorie Palama. Când punem nume pruncilor, alegem numele unui sfânt. Pe acesta pruncul îl are apărător, dar tot pe acesta trebuie să-l aibă model de viață.

Când întrebăm un copil: „ce vrei să te faci?”, el răspunde: „vreau să mă fac doctor, sau învățător, sau preot, sau orice altceva”. Trebuie să ne învățăm copiii să spună: „vreau să ajung sfânt; adică învățător sfânt, preot sfânt, tată sfânt, mamă sfânt etc.”.

Frații mei, astăzi, lumea trece printr-o criză gravă, criză de valori și criză a instituțiilor. Este o criză morală, care are drept rezultat cealaltă criză numită economică. Patria noastră, Grecia, trăiește zile grele, dar și lumea, în general, trăiește ceasuri grele. Rugați-vă ca Domnul nostru, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, să fie blând și să se milostivească față de noi toți, ca să ne ierte păcatele cele multe. Încheind, îmi vin în minte cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice: care cetate este frumoasă? Oare aceea cu mulți locuitori? Oare aceea cu multe clădiri, piețe, magazine și bogății sau aceea cu multe și minunate frumuseți naturale? Nu! – răspunde Sfântul. El zice: Frumoasă este cetatea care are oameni dreptcredincioși, evlavioși și binecuvântați”. Într-un astfel de oraș frumos și țară frumoasă ne aflăm și noi astăzi. Ne aflăm în orașul și țara dumneavoastră! Este una dintre cele mai frumoase țări din lume, pentru că o înfrumusețează și o împodobește evlavia dumneavoastră, dragostea dumneavoastră pentru Dumnezeu și devotamentul dumneavoastră față de sfânta noastră Biserică.

Vă îmbrățișez pe toți cu dragoste întru Hristos Domnul! Vă urez și mă rog din toată inima să aveți parte de tot binele de la Dumnezeu, pentru rugăciunile Stăpânei noastre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ale Sfântului Apostol Andrei, ale Sfântului Dimitrie Izvorâtorului de Mir, ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale tuturor sfinților.

Comentarii Facebook


Știri recente