Credința vie și fapta bună ne ajută să biruim criza

Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la deschiderea ședinței Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor de evaluare a activităților din anul 2010, în data de 29 ianuarie 2011:

Ședința de astăzi a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor este prima ședință anuală de lucru a noilor membrii aleși ai acestui for bisericesc deliberativ. Este, așadar, un prilej de bilanț al activităților rodnice prezentate de sectoarele Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, dar și un prilej de bilanț al activității pe care fiecare membru nou ales a depus-o pentru împlinirea mandatului ce i-a fost încredințat, adică susținerea intereselor și drepturilor Bisericii, în general, și ale eparhiei, în special, în conformitate cu prevederile canonice, statutare și regulamentare bisericești.

În anul 2010, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, au funcționat un număr de 674 parohii, 59 de filii, 109 paraclise, organizate în 9 protoierii (protopopiate), precum și 33 de mănăstiri și 7 schituri. În cadrul acestor unități de cult și-au desfășurat activitatea, ca salariați, un număr de 1402 clerici și 1954 mireni, fiind înființate 213 posturi noi (dintre care 108 clericale și 105 neclericale). În ceea ce privește organizarea vieții monahale, în cele 40 de unități de profil (33 de mănăstiri și 7 schituri), menționate anterior, își desfășoară activitatea un număr de 792 de monahi și monahii, dintre care 259 de călugări și frați și 533 de călugărițe și surori. Pe parcursul anului 2010 au fost închinoviați un număr de 28 viețuitori, au fost săvârșite 9 rasoforii, 8 tunderi în monahism, 3 hirotonii întru ierodiacon și 3 întru ieromonah. De asemenea, a fost numit un nou exarh pentru zona de munte-Prahova și a fost reactivat Schitul Măgureanu din București.

I. Dintre activitățile pastoral – liturgice, economice și edilitare din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2010, amintim: înființarea a 21 de parohii noi, cu 13 mai multe decât în anul 2009, târnosirea a 5 biserici, sfințirea a altor 4 locașuri de cult, resfințirea, în urma recepționării lucrărilor de consolidare, renovare și restaurare, a încă 6 biserici, precum și punerea a 5 pietre de temelie pentru biserici noi. La acestea se adaugă lucrările la cele 39 de biserici în construcție și la cele 125 de biserici aflate în reparație sau consolidare.

În cadrul fabricii de lumânări „Făclia Sfinților Români”, din incinta mănăstirii „Duminica Sfinților Români” (Popești – Leordeni), a fost pusă în funcțiune o nouă linie pentru producerea lumânărilor din ceară de albine, care va dubla capacitatea de producție a fabricii, și a fost achiziționat un nou utilaj pentru producerea de lumânări tip candelă.

În cadrul Serviciului Desfacere Colportaj se constată extinderi notabile ale activității acestuia: înființarea magazinelor „Potirul de Aur”; „Ornate bisericești”; „Artă sacră”; „Lumânări și iconițe”, înființarea croitoriei „Reverenda” și a spălătoriei ecologice „Bob de rouă”, toate acestea în București, precum și înființarea depozitului de colportaj „Lumini de sărbători 2”, în Ploiești.

Pentru îmbunătățirea calității vinului liturgic, dar și pentru o mai bună și eficientă distribuire a acestuia către unitățile bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor, a fost inaugurată și pusă în funcțiune noua linie automată de îmbuteliere a vinului la gospodăria viticolă de la mănăstirea „Sfânta Maria” – Urlați.

Pentru a realiza economii privind costul consumului de apă potabilă la Reședința patriarhală, Palatul Patriarhiei, Centrul eparhial și Căminul teologic studențesc („Casa Juventus”) al Arhiepiscopiei Bucureștilor, au fost forate trei puțuri de mare adâncime (peste 180 m), în prezent, acestea fiind funcționale.

Prin demersurile Sectorului Bunuri Imobile Bisericești al Centrului eparhial, a fost finalizată, în anul 2010, întabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparținând mai multor unități locale de cult, dintre care amintim: biserica Sfânta Ecaterina – Paraclis universitar, Protoieria III Capitală, mănăstirea Pissiota, Jud. Prahova, mănăstirea „Sfânta Maria” – Urlați, Jud. Prahova, parohia Sfântul Visarion, Protoieria II Capitală etc., însumând un total de 67721 m2 intabulați definitiv.

Realizarea cea mai notabilă a anului 2010 o constituie, însă, începerea lucrărilor pentru construirea noii Catedrale Patriahale – „Catedrala Mântuirii Neamului”. Arhiepiscopia Bucureștilor a sprijinit constant Administrația patriarhală în demersul acesteia pentru obținerea autorizației de construire (02 septembrie 2010), începerea lucrărilor pentru organizarea de șantier (08 noiembrie 2010) și începerea efectivă a lucrărilor pentru executarea pereților mulați (26 noiembrie 2010).

II. În ceea ce privește activitățile cultural – misionare desfășurate de Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2010, se evidențiază activitatea editurii „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Aceasta a publicat deja mai multe lucrări în colecțiile sale: „Lumina credinței”, „Păstorul cel Bun”, „Vieți de Sfinți” și „Vita Aeterna”, având în curs de publicare alte noi volume.

Arhiepiscopia Bucureștilor s-a implicat, în anul 2010, în organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural – misionar, din care amintim: Pelerinajul închinat Intrării Domnului în Ierusalim (27 martie 2010); organizarea și desfășurarea Concursului de oratorie creștină „Crezul Meu!” (la nivelul protoieriilor – luna martie; etapa eparhială – 8 mai 2010); Pelerinajul „Calea Sfinților”, procesiune pe „Colina Bucuriei” cu racla purtând Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena (23 octombrie 2010); organizarea și desfășurarea programului Serile Catehetice; desfășurarea simpozionului național Hristos împărtășit copiilor (01-03 septembrie 2010); Serile filocalice, (14-30 noiembrie 2010); programul special cultural-artistic Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor (06 decembrie 2010).

Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul eparhial, protoieriile și parohiile sale, a fost și în anul 2010 cel mai mare susținător financiar al Ziarului Lumina (a fost majorat numărul de abonamente), al postului Radio Trinitas și al postului TV Trinitas, contribuind, astfel, la bunul mers al acestor importante instituții misionare ale Patriarhiei Române, atât pentru credincioșii ortodocși români din Țară, cât și pentru cei din diaspora română.

În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2009-2010 erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, a Universității din București, 1232 de studenți. La aceștia se adaugă și 389 de masteranzi (224 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor) și 42 de doctoranzi (21 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor). La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București au fost înscriși, pentru anul școlar 2009-2010, 197 de elevi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filoteea” – Mănăstirea Pasărea, au fost înscrise, pentru anul școlar 2009-2010, 122 de eleve.

Învățământul religios din școlile de stat a fost organizat, în 764 unități de învățământ preuniversitar, de către 739 profesori de Religie (421 titulari și 318 suplinitori), cu rezultate deosebite în munca lor.

Anul 2010 a fost unul important și pentru patrimoniul sacru (liturgic), pentru că a fost finalizat procesul de fișare a obiectelor de patrimoniu, potrivit Protocolului încheiat între Patriarhia Română și Ministerul de Interne, privind evidența patrimoniului bisericesc pe fișe de obiect tip B. O. R., registrele inventar fiind predate arhivei Centrului eparhial. În ceea ce privește muzeele, colecțiile de artă bisericească și depozitele de conservare, în Arhiepiscopia Bucureștilor funcționează 14 muzee și colecții de artă bisericească și 4 depozite de conservare a patrimoniului bisericesc, fiind deservite de personal calificat (sunt atestați sau în curs de atestare un număr de 15 muzeografi, 10 gestionari custode sală și 5 conservatori).

III. Activitatea social – filantropică a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a desfășurat, în anul 2010, în condițiile crizei economice și sociale actuale. Ca răspuns la nevoile crescânde de ajutorare a oamenilor aflați în dificultate, a fost înființată Fundația „Bucuria Ajutorului”, prin care urmează să se deruleze proiecte și programe sociale, precum și Biroul pentru Fonduri Structurale Europene, în cadrul Sectorului Social-filantropic și misionar al Centrului eparhial. Numărul beneficiarilor ajutați financiar în anul 2010 a fost de 6102, al celor ajutați material a fost de 50738, iar al celor ajutați prin oferirea de servicii socio-medicale (consultații, medicamente, consiliere, tabere, masă caldă, intervenții chirurgicale, activități extrașcolare, îngrijiri temporare, internări în așezăminte etc.) a fost de 84987. Deci, un total de 141827 de beneficiari. La Centrul eparhial București au fost primite donații și sponsorizări în valoare de 248267 lei, care reprezintă un ajutor parțial pentru susținerea activităților enumerate mai sus.

Centralizată, situația instituțiilor și programelor sociale în Arhiepiscopia Bucureștilor se prezintă astfel: 15 cantine sociale, 43 programe de ajutor alimentar, 2 grădinițe, 2 centre de zi, 10 cabinete medicale și de asistență stomatologică, 5 locuințe protejate, , 23 programe educaționale culturale și socio-educative, 3 cămine de bătrâni și 1 centru de îngrijiri paliative, 7 programe de burse pentru elevi și studenți și 33 de alte tipuri de programe la nivelul parohiilor. Un act de mare solidaritate a fost și ajutorarea sinistraților din partea de est a Țării și din zona Vălenii de Munte. Toate aceste activități social-filantropice au fost posibile doar pentru că Arhiepiscopia Bucureștilor a făcut eforturi financiare suplimentare pentru a le susține, deoarece, în anul 2010, sprijinul financiar din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, în acest domeniu, a fost zero.

Cei 141 de preoți de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor își desfășoară activitatea sub coordonarea Centrului eparhial și slujesc în 109 paraclise, construite sau amenajate în curtea sau în interiorul unităților social medicale. În anul 2010 s-a săvârșit slujba de târnosire a capelei din cadrul Cimitirului de stat „Izvorul Nou” din București, precum și slujba de sfințire a locului și punerea pietrei de temelie pentru încă trei biserici noi, din care două se vor construi în unități medicale iar una într-o unitate militară.

Cu toate că actuala criză economică s-a intensificat, credința vie și fapta bună ne-au ajutat să cultivăm speranța că vom birui dificultățile prezente.

Contribuția Bisericii la intensificarea vieții spirituale a credincioșilor ei și la ajutorarea oamenilor confruntați cu singurătatea, incertitudinea și îngrijorarea zilnică din cauza sărăciei, migrației, șomajului și a altor fenomene negative din societatea românească de astăzi s-a evidențiat prin numărul mare de credincioși, care au participat și participă la sfintele slube, la pelerinajele organizate în Țară și străinătate, precum și la multiplele acțiuni cu caracter pastoral-misionar, cultural-educațional și social-filantropic ale Bisericii noastre.

Mulțumim cu adâncă recunoștință și prețuire tuturor celor ce au ajutat și ajută Arhiepiscopia Bucureștilor în lucrarea ei misionară, și anume: instituții de stat, firme private și persoane particulare. În mod deosebit, mulțumim clerului dinamic și credincioșilor darnici din Arhiepiscopie, pentru efortul lor permanent de a contribui la păstrarea dreptei credințe și la susținerea activităților pastorale, cultural-misionare și social-filantropice ale Bisericii noastre în societatea de azi.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta cea bună.

†D A N I E L

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Locțiitor al tronului Cezareei Capadociei și

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente