Care sunt datoriile fiului duhovnicesc față de părintele duhovnic?

Vă mărturisesc că, a­tunci când am fost rugat să răs­pund la întrebarea din titlu, mi s-a părut că terme­nul „datorii” nu ar fi cel mai po­tri­vit pentru a desemna relația cre­dinciosului cu părintele du­hov­nic. Am să încerc să explic în continuare de ce.

Înainte de toate, trebuie să re­alizăm că a avea un părinte du­hovnicesc este o necesitate im­perioasă a vieții noastre, si­mi­lară cumva celorlalte necesi­tăți care ne asigură bunul mers al existenței. Dacă pentru a trăi am nevoie de mâncare și a­pă, tot așa, pentru ca sufletul meu să poată exista și să fie cu a­devărat viu, are nevoie de un în­dru­mă­tor, de un povățuitor în cele ale Duhului. A te socoti de­săvârșit sau a crede că te poți descurca sin­gur în cele du­hov­nicești este o mare înșelare. Mai mult, după cum părinții tru­pești mi-au dat viață, tot așa, părintele duhov­nic este cel ca­re îmi poate des­chi­de calea spre viața cea veș­nică, în con­di­ți­ile în care îmi dau seama cine es­te el cu adevărat și cum ar tre­bui să se desfășoare întâlni­r­i­le mele cu el, îndeosebi în ca­drul Sfintei Taine a Po­că­in­ței. A­șa cum Botezul este o naș­te­re din nou, „din apă și din duh” (cf. Ioan 3, 5), tot așa și Taina Po­­căinței este o naștere din moar­tea păcatului la o viață cu­r­ată, un fel de Botez reiterat, pe care fiecare îl primește, de da­ta aceas­ta la maturitate, de­plin con­știent de faptele sale, ho­tărât să nu le mai repete și să-și schim­be viața.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente