Astăzi s-a născut Hristos

Colindul este o prelungire în istorie a cântului veșniciei, a doxologiei angelice (Lc. 2, 13-14), prin aceasta colindul fiind o parte a revelației făcute lumii prin îngeri. La îndemnul îngerilor, păstorii se îmbărbătează unii pe alții ca să meargă să vadă această minune. Aidoma se întâmplă și cu noi în această noapte prealuminată: ne îndemnăm unii pe alții să mergem în peștera-Biserică și să-L vedem pe Hristos Mesia chip luminos. Celelalte vestiri sunt elemente condescendente ce survin încadrării evenimentului Nașterii minunate în ciclul istoriei mântuirii: unele sunt afirmări imnice de factură dogmatică sau morală menite să jaloneze sfătuitor înțelepțirea noastră cea după Hristos, altele sunt recircumscrieri liturgice ale structurărilor culturale spre a se genera în creație re-nașterea și creșterea ei în chipul cel dintâi. Acum v-aș propune să medităm împreună la acest mare eveniment din perspectiva liturgicului „astăzi” și din perspectiva morfi-ului „chip”.

Era o noapte întunecoasă și rece, păstorii stăteau lângă foc păzind turmele lor, jos în valea de la Bet Sahur. Deodată se revarsă peste ei „o lumină mare/ca lumina cea de soare” și glas de înger se aude cântând: „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Lc. 2, 14), ce minunăție! Ce „bucurie mare, care va fi pentru tot poporul” (Lc. 2, 10), oare când va fi aceasta? Astăzi, adică atunci, atunci când L-au aflat în iesle înfășat păstorii, și astăzi pentru noi, când Îl găsim înfășat în inimile noastre. Căci aceasta este taina Crăciunului: Cel necuprins Se îmbracă în a mea frământătură. Dacă oamenii nu s-au suit la cer, Cerul s-a pogorât la oameni și s-a sălășluit întru noi, adică veșnica Lui putere și dumnezeire (Rom. 1, 20). Și El se pogoară, se pogoară tot mereu, spune colindul, și „v-aduc pe Dumnezeu”, Dumnezeul care pășește ca un Părinte lângă odihna fiului său pentru ca să se bucure din străluminarea chipului lui. Când? Atunci și astăzi. Căci așa ne spune Sfântul Roman Melodul: „Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă naște..”, iar „astăzi” nu are sens cronologic, fiind la secole de momentul însuși al Nașterii, ci un sens spiritual, ritual, atemporal, prin aceea că retrăirea, aducerea aminte de „vremea aceea” se petrece ca reactualizare, ca o contemporaneizare a noastră cu minunea aceea deoarece ei vin tot mereu și „v-aduc pe Dumnezeu”, pe „Dumnezeu adevărat/Soare-n raze luminat”. Este momentul întăririi credinței noastre zămislite din auzirea cuvântului „Fecioara va lua în pântece și va naște fiu,…, Imanuel – ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu” (Is. 7, 14). Iar întărirea credinței zicem pentru că acum dobândim încredințare că, dacă tot ceea ce s-a vestit atunci, acum, când se „umplu vremile”, se împlinește. Căci pentru noi, Cel fără de început Se face Prunc, preschimbând prin Duhul pământul pătimitor în scaun dumnezeiesc: „Căci mitrasul tău scaun l-ai făcut și pântecele tău mai desfătat decât cerurile l-a lucrat”. Iar lucrarea aceasta nu este alta decât acea umbrire minunată a Duhului prin care Fecioara l-a primit „pe Cel făr’ de-nceput, cum au spus proorocii”. Și noi, fraților, putem să primim Duhul. Ascultați-l pe marele Pavel întrebând: „Ați primit Duhul?” Și răspundeți-i: „Da, l-am primit în Botez!” Atunci fiți părtași nașterii lui Hristos în lume dând slavă Lui, înmulțind pacea și consensualizând voința voastră cu cea divină și atunci toți vor cunoaște că este cu noi Dumnezeu, că al Lui neam suntem, că despre noi ziceau îngerii păstorilor: „Va fi mare bucurie la tot poporul”. Și El este acum la ușa ta, colindă cerul și pământul așa cum zice marele Atanasie: „Căci Cuvântul Se întinde pe Sine pretutindeni: și sus, și jos, și în adâncime și în înălțime. Sus, în zidire; jos, în întrupare; în adâncime, în iad; în lărgime, în lume; toate le umple de cunoștința Sa… a nimicit moartea și ne-a reînnoit, dar pe de altă parte fiind nearătat și nevăzut”. Îmbărbătați-vă, așadar, mărturisindu-vă credința unii altora și îndemnându-vă să veniți ca să „vedeți mare minune” cum „Fiul lui Dumnezeu, fiu Fecioarei se face” pentru ca toți să devenim fiii „Tatălui Meu”, ai părintelui ce pășește încetișor ca să-și vadă prin Fiul chipul cel zidit din nou întărit, din nou umplut de strălucire. Și iarăși să ne îndemnăm a fi „chip luminos”, chip ce întru toate făptuirile sale umblă ca ziua și nu în ascunderea întunericului, întorcându-i Lui chipul și cântându-i „nașterea Domnului nost’/mare bucurie’o fost”, adică reașezând între noi dialogul arătării chipurilor ca și chip din Chipul cel veșnic al Treimii. Acest dialog însemnând: înmulțiți vorbirea cu Dumnezeu și în cântări duhovnicești între voi și atunci „vine, vine iarăși Hristos pe acest pământ” pentru ca întru nașterea Sa din veci să înțelegem dumnezeirea, în nașterea din Fecioara să trăim nepărăsirea și dăruirea, iar întru nașterea din morți să dobândim nădejdea cea nepieritoare că toți înviem dacă ne re-înnoim întru „Nașterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru… lumina cunoștinței” ce sfărâmă idolii acestui veac pentru ca îngerii să ne călăuzească mereu și mereu spre peștera Betleemului celui primitor de Hristos. Trăind în chipul Lui, chipul din noi strălucește cu putere spunând: „astăzi s-a născut Hristos/ Mesia chip luminos/ lăudați și cântați/ și vă bucurați” înspre folosința și mântuirea tuturor.

Atunci au cântat odat’ îngerii păstorilor, însă pentru noi, fraților, cântă mereu „colindul clopotelor” și ne cheamă să ne îmbărbătăm și să mergem acolo unde se naște „mereu și mereu” Hristos și unde călătorește cu noi ca să putem trece dincolo de Golgota pentru ca să facem din pământul făpturii noastre peșteră a Nașterii Sale. Acolo ni se dă nouă ca sămânță a veșniciei Euharistia, rodul pomului vieții, cel născut în timp din Fecioara și în veci din Tatăl, minune peste a noastră știre, dar luminată întru a Sa trăire și pregustare în noi a veșnicei a Tatălui fericire. Îmbrățișați-vă unii pe alții în sărutarea păcii și cântați-vă unii altora ca „Nașterea lui Hristos să ne fie de folos”. Sărbători fericite și pline de binecuvântare! (Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 25 decembrie 2011)

Comentarii Facebook


Știri recente